ระบบเปิดกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 
รายละเอียดชุมนุมทั้งหมด
 
ลำดับ ชื่อชุมนุม ระดับชั้นที่รับ จำนวนสมาชิก ห้องสอน ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูผู้ร่วมสอน สถานะ รายละเอียด
1 Make Digital Book 9 -33 221(มัลติมีเดีย) นายทรรศิน อุษาวิจิตร์ นางปาริชาติ อุษาวิจิตร์  1 รายละเอียด
2 comic การ์ตูนเรื่องสั้น 7 -4 223 นางสาวชนิดาภา สุวรรณแส นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์  1 รายละเอียด
3 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 9 -6 226 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 นางเรณู ขวัญแก้ว นายอมเรศ ชาตรูปะชีวิน  1 รายละเอียด
4 Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย 8 -42 G5-G6 นางสาวมนัสนันท์ สังข์บุญชู นางสาวภัทรฉัตร บุญเทียม  1 รายละเอียด
5 Inspiring Science 7 -29 G3 ครูฐาปนี เทียนมาศ ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ เกตุพร  1 รายละเอียด
6 ศิลปชีวภาพ 8 -2 335 นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์ - -  1 รายละเอียด
7 ดูหนัง 7 1 518 นางสาวสุฑาศิณี ตุ้มหอม   1 รายละเอียด
8 แกะสลัก จัดดอกไม้ เเละจัดผ้า 9 -2 411 นางสาวสาริณี มาป้อง   1 รายละเอียด
9 Content Creator 8 -4 224 นางสาววราพร กลับเป็นสุข นางสาวกชนิภา ฐิติจอมเดช  1 รายละเอียด
10 เปิดประตูสู่นิพพาน 7 -1 416 นางสาววนิดา ขันติ นางสาวรัสวดี ไชยสง่าศิลป์   1 รายละเอียด
11 พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 7 22 545 นางสาวกษมาศ ฟองเพชร นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์  1 รายละเอียด
12 A- maths ม.ต้น 7 0 548 นางสาวกรรณิการ์ สร้างเขต   1 รายละเอียด
13 เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา 7 4 549 นายประณต พวงลำเจียก นายกีรติ ไวยบุรี  1 รายละเอียด
14 คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ 9 1 547 นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ นางสาวสุมาพร เลาะฟอ  1 รายละเอียด
15 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 7 33 546 นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข  1 รายละเอียด
16 A-Math ม.ปลาย 8 23 544 นายอานนท์ สุวรรณธัย นางสาวอัสมา เอี่ยมใจรักษ์  1 รายละเอียด
17 ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก (PAT1-A level) 8 -1 556 นายพิบูลย์ ชมสมบัติ -   1 รายละเอียด
18 เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) 7 9 555 นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก นางสาวศานันธิณี ตั้งประเสริฐ  1 รายละเอียด
19 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย 8 34 557 นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร นางสาวเกษศิรินทร์ ขันธศุภ  1 รายละเอียด
20 K-AHOLIC 8 -5 427 นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร   1 รายละเอียด
21 Vlogger รุ่นเยาว์ 8 2 225 นางตันติวรรณ แสงแก้ว   1 รายละเอียด
22 วัฒนธรรมฝรั่งเศส 8 36 433 นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว นางนุสรา ร่วมเจริญ  1 รายละเอียด
23 Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 1 551 นางสุนีย์ ขันธวิธิ นางสาวสุจิตรา สินธุแสง  1 รายละเอียด
24 ธนาคารโรงเรียน 9 0 ธนาคารโรงเรียน นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม นางสาวพรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ นางสาวอภินุช พรมทา  1 รายละเอียด
25 เทเบิลเทนนิส 9 -8 ห้องประชุมสารภี 4 นายคมสันติ มีแสงนิล   1 รายละเอียด
26 พัฒนาการคิดผ่านกิจกรรม Board game 8 -1 ม้าหินหลังวิชาการ นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม   1 รายละเอียด
27 เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ 9 0 413 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม  1 รายละเอียด
28 ชุมนุมพยาบาล 7 -2 414 นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา   1 รายละเอียด
29 Little girl guide 8 1 565 นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์  1 รายละเอียด
30 ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) 9 25 สนามฟุตบอล นายนิทัศน์ แป้นอ้อย นายธารา มาบุญคง  1 รายละเอียด
31 อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา 9 1 116 นางสาวสุธาวัลย์ ภูคัสมาส -   1 รายละเอียด
32 Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม 9 1 113 นายอานนท์ จันทรมุข   1 รายละเอียด
33 YC เพื่อนที่ปรึกษา 8 15 737 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง นางสาวผ่องพรรณ ปั้นสุขอร่าม  1 รายละเอียด
34 รอบรู้เรื่องจีน 9 2 423 นางสาวนวพร ไทยประยูร นางสาวพิมพ์ประไพ หนูจ้อย  1 รายละเอียด
35 บาสเกตบอล 9 -21 สนามบาสเกตบอล นายกล้าณรงค์ พรมมี นายอัศวิน พุ่มมรินทร์  1 รายละเอียด
36 สอวน.ชีววิทยา 9 -12 347 นายสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ นายภูรี สิริเถลิงเกียรติ  1 รายละเอียด
37 วอลเลย์บอล 9 0 สนามวอลเลย์บอลในร่ม นายกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์ นางประภารัตน์ เมฆแสงสี  1 รายละเอียด
38 ตะกร้อ 9 -29 สนามตะกร้อโดมข้างอาคาร1 นายเศกสม เชื้อสุวรรณ นายสมาน เกตุน้ำเที่ยง  1 รายละเอียด
39 คิดส์ คิด 9 -1 117 นางสาวสิริวรรณ มีรอด นายพิรักษ์ บุญศิริ  1 รายละเอียด
40 พุทธรรมนำชีวิต 7 -3 114 นางสาวนภัทรชนก กุลเจริญ นางสาวธนพร พันธุ์เพ็ง  1 รายละเอียด
41 หมอภาษา 9 0 517 นางสาววรรณวิสา สมัยมาก   1 รายละเอียด
42 ธรรมศึกษา 9 11 ห้องกิจกรรมชุมนุม นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ สัมมาชีพ นางสาวชุลีวรรณ ต้นสมบูรณ์  1 รายละเอียด
43 การอ่านทำนองเสนาะ 7 6 535 นางพัชรี ดัดผดุง   1 รายละเอียด
44 รักษ์ภาษาไทย 8 17 569 นางพัชรี แก้วไสย   1 รายละเอียด
45 งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ 8 -1 733 นางสาวญาดา สืบจากปล้อง   1 รายละเอียด
46 คณะกรรมการนักเรียน 8 -35 ห้องคณะกรรมการนักเรียน นายเจนภพ ธีระวิทย์ ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต สุทธิลักษณ์  1 รายละเอียด
47 ห้องเรียนสีเขียว 8 1 326 นางสาววิลาสินี ภายสันใจ นางสาวภัสสร สุดสมัย  1 รายละเอียด
48 นิทานคุณธรรม 7 -1 112 ( ตึก 1 ชั้น 1 ห้องด้านในติดสนามบาส ) นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ   1 รายละเอียด
49 Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง 8 2 โสต5 นายบัญชาการ วงษ์ธรรม   1 รายละเอียด
50 ห้องสมุด 7 -2 ห้องสมุดสารานุกรมไทย นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย   1 รายละเอียด
51 ธรรมศึกษาชั้นเอก* 9 2 ศูนย์การเรียนรู้อาคารพระราชทาน นายนิพนธ์ วงศ์เกษม   1 รายละเอียด
52 คำคม 9 -5 534 นางสาวกนกรัตน์ สิทธา นางสาวทิพวรรณ เกษรโอสถ  1 รายละเอียด
53 สวนพฤกษศาสตร์ 8 -6 334 นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง   1 รายละเอียด
54 สร้างสรรค์งานศิลป์ 7 -9 311 นางสาวพัชรินทร์ ภักดีสมัย   1 รายละเอียด
55 ศาสตร์ศิลป์เทสี 8 -16 313 นางสาวดลนภา เทียนน้อย   1 รายละเอียด
56 มุสลิมสัมพันธ์ 7 1 ห้องสารานุกรม นางสาวศลิษา ร้อยศรี   1 รายละเอียด
57 บรรณารักษ์น้อย 7 0 ห้องสมุด นางจิรัชญา สารีโท   1 รายละเอียด
58 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 7 -2 341 นายสมพร ชอบทำดี   1 รายละเอียด
59 วงโยธวาทิต 9 -14 317 นายชยกฤต ขำเถื่อน นายชยกฤต ขำเถื่อน  1 รายละเอียด
60 วิทย์สุขภาพ 8 -1 333 นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์   1 รายละเอียด
61 Music 8 -2 434 T.Timonthy A   1 รายละเอียด
62 กีฬายิงธนู 8 0 สนามหน้าอาคาร 2 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร   1 รายละเอียด
63 JP Yukata Custom 9 2 426 นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล นางสาวภาวิณี รังทอง  1 รายละเอียด
64 สนุกกับSTEM 9 3 STEM นางธีรรัตน์ ไตรเดช   1 รายละเอียด
65 สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 7 0 344 นางนฤมล วัฒนวิกกิจ นางสาวกุลพัชร ศรีสุภาพ  1 รายละเอียด
66 รอบรู้ รอบโลก 9 -1 437 นางสาวกรรณิกา มะลิดา นางสาวณัฐมล เจนใจ นางชนนิกานต์ สามสี   1 รายละเอียด
67 English Club M.1 (EP) 7 -59 236 นางนัฏฐา เซ็นเสถียร   1 รายละเอียด
68 ฟิสิกส์หรรษา 9 0 331 นางนภัสวรรณ คงรื่น   1 รายละเอียด
69 นาฏศิลป์ไทย 9 -29 531 ครูสุธาวัชร์ แสงพรรณ์   1 รายละเอียด
70 Science-Math Club M.2 (EP) 7 -30 232 Mr.Roque Nevaliza Mr.Teddy Bag-Ay  1 รายละเอียด
71 English พาเพลิน 9 -2 422 นางอำไพ อ้อสุวรรณ นางสาวไกรวี ธัญนายก  1 รายละเอียด
72 กรีฑา 9 2 สนามหญ้า นางศยามล ศุภเวที   1 รายละเอียด
73 ผู้ตัดสินกรีฑา 9 -2 414 นางศยามล ศุภเวที นางศยามล ศุภเวที  1 รายละเอียด
74 Science-Math Club M.3 (EP) 7 -21 234 Ms.Jocelyn Jabonite Mr.Raymond Bebanco  1 รายละเอียด
75 Computer Club (EP) 7 3 532 Mr.Ryan Jimenez   1 รายละเอียด
76 อานาปานสติ 9 0 321 นางสุปรานี ชนะโชติ   1 รายละเอียด
77 Exchange Students 9 1 435 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ  1 รายละเอียด
78 Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" 8 24 บริเวณหน้าอาคาร 2 (หลังเสาธง) นางสาววิลาสินี ธาราพงษ์ นางสาวจริยา สรานันท์  1 รายละเอียด
79 กวีเยาวชน 9 2 537 นางสาวจรรยา เกิดแก้ว   1 รายละเอียด
80 EP Board Game M.2-3 (EP) 7 15 ห้องสมุด EP นายนภัทรวิชญ์ โอริส นางสาวอริศรา วงษ์ขันธ์  1 รายละเอียด
81 Move Your Step 9 -24 ใต้อาคารห้องสมุด ครูวราพร ม่วงประถม ครูวรินทร แทนคำ  1 รายละเอียด
82 Pi.R Band 9 -15 ห้องดนตรี (ข้างห้องสภานักเรียนฯ) นายฤทธิลักษณ์ พิชัยคำ   1 รายละเอียด
83 ท่องอาขยานทำนองเสนาะเพื่อการเเข่งขัน 7 14 411 วริศรา ไชยชนะ   1 รายละเอียด
84 ปี่พาทย์ไทย 9 -2 315 นายศุภกร ดนตรี   1 รายละเอียด
85 เครื่องสายไทย 9 2 315 นางสาววาสนา สาระจันทร์   1 รายละเอียด
86 GSP สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ 9 33 543 กนกวรรณ ไตรภพ นารินทร์ สุภสุข  1 รายละเอียด
87 จอมสุรางค์คอรัส 9 4 312 นายชยกฤต ขำเถื่อน นายชยกฤต ขำเถื่อน  1 รายละเอียด
88 CSU ACTION! 8 -15 735 นายปกรณ์ อ้วนล่ำ   1 รายละเอียด
89 ศิลปะวัฒนธรรมจีน 8 7 424 นางสาวบงกชมาศ แดงมณี นางสาวเขมรินทร์ คำปัญญา  1 รายละเอียด
90 ร้องเพลงไทยและสากล 9 0 516 ครูจารุวรรณ วงศ์ประมวล   1 รายละเอียด
91 ดวงดาวดาราศาสตร์ 8 2 325(ห้องดาราศาสตร์) นางสาวอมรรัตน์ ศรีกวนชา   1 รายละเอียด
92 คีตะมวยไทย 9 1 สารภี 4 กนกศรี   พงษ์เทียน -   1 รายละเอียด
93 กลองไทย 9 -22 315 นายณัฐพล ฝักคูณ   1 รายละเอียด
94 Science movies 7 -1 346 นางโสรญา จันหวา นายนาวิน แป้นเหลือ  1 รายละเอียด
95 คนสร้างภาพ(รับเฉพาะนักเรียนที่มีกล้อง) 8 17 734 นายอมเรศ ชาตรูปะชีวิน   1 รายละเอียด
96 จำลองชีวิต ฝึกความคิดด้วย The Sim 8 0 ห้อง 415 วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร   1 รายละเอียด
97 Crossword ม.ต้น 7 -2 โสต5 ครูอรสา ภู่ทองงาม   1 รายละเอียด
98 จิตวิทยารุ่นเยาว์ 7 -1 739 ครูชยพล หงษ์ภู่ ครูวิภารัตน์ ท้ายเมือง  1 รายละเอียด
99 คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา 7 6 837 ปิยพร โทนะบุตร   1 รายละเอียด
100 ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 8 -58 327 นายสุรชา แสงทรัพย์ นางสาววนิชนันท์ สามสี  1 รายละเอียด
101 Enjoy Japan 9 1 425 ไข่มุก นิ่มตระกูล   1 รายละเอียด
102 เจอนั่นเจอนี่ 7 3 732 นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร นางนนทพร แจ้งกลปาน  1 รายละเอียด
103 จ.ส. ขอสัม (CSU Interview) 8 11 436 นางสาววรรณนิพา มานะต่อ   1 รายละเอียด
 
หมายเหตุ
ระดับชั้นที่รับ แบ่งเป็น ม.1-ม.3เลขรหัส=7 ม.4-ม.6เลขรหัส=8 ม.1-ม.6เลขรหัส=9
สถานะ=1คืออนุมัติให้เปิดชุมนุมแล้ว สถานะ=0คือรอการอนุมัติการเปิดชุมนุม