ระบบเปิดกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 
รายละเอียดชุมนุมทั้งหมด
 
ลำดับ ชื่อชุมนุม ระดับชั้นที่รับ จำนวนสมาชิก ห้องสอน ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูผู้ร่วมสอน สถานะ รายละเอียด
1 Make Digital Book 9 -49 221(มัลติมีเดีย) นายทรรศิน อุษาวิจิตร์ นางปาริชาติ อุษาวิจิตร์  1 รายละเอียด
2 comic การ์ตูนเรื่องสั้น 7 -1 223 นางสาวชนิดาภา สุวรรณแส นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์  1 รายละเอียด
3 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 9 2 226 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 นางเรณู ขวัญแก้ว นายอมเรศ ชาตรูปะชีวิน  1 รายละเอียด
4 Gifted สร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัย 8 -11 G5-G6 นางสาวมนัสนันท์ สังข์บุญชู นางสาวภัทรฉัตร บุญเทียม  1 รายละเอียด
5 Gifted genius 7 4 G1 ครูฐาปนี เทียนมาศ ครูโสรญา จันหวา  1 รายละเอียด
6 ศิลปชีวภาพ 8 17 335 นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์ - -  1 รายละเอียด
7 บาส 9 50 518 นางสาวสุฑาศิณี ตุ้มหอม นางสาวภรณ์มิน โสภาพล  1 รายละเอียด
8 แกะสลักผักและผลไม้ 9 11 411 นางสาวสาริณี มาป้อง   1 รายละเอียด
9 Content Creator 8 59 224 นางสาววราพร กลับเป็นสุข นางสาวกชนิภา ฐิติจอมเดช  1 รายละเอียด
10 Chom Market 7 6 558 นางสาววนิดา ขันติ นางสาวรัสวดี ไชยสง่าศิลป์   1 รายละเอียด
11 พับกระดาษหรรษา 7 -3 549 นางสาวกษมาศ ฟองเพชร นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์  1 รายละเอียด
12 A- maths ม.ต้น 7 10 548 นางสาวกรรณิการ์ สร้างเขต นางสาวปิยพร โทนะบุตร  1 รายละเอียด
13 เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา 7 55 554 นายประณต พวงลำเจียก นายกีรติ ไวยบุรี  1 รายละเอียด
14 คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ 9 17 547 นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ นางสาวสุมาพร เลาะฟอ  1 รายละเอียด
15 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 7 33 546 นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข  1 รายละเอียด
16 A-Math ม.ปลาย 8 40 559 นายอานนท์ สุวรรณธัย นางสาวอัสมา เอี่ยมใจรักษ์  1 รายละเอียด
17 ติวเข้มคณิตพิชิตโจทย์ยาก 8 5 556 นายพิบูลย์ ชมสมบัติ   1 รายละเอียด
18 เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) 7 17 555 นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก นางสาวศานันธิณี ตั้งประเสริฐ  1 รายละเอียด
19 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย 8 47 557 นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร นางสาวเกษศิรินทร์ ขันธศุภ  1 รายละเอียด
20 รู้จักตน..ค้นหาอาชีพ 8 5 749 นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง   1 รายละเอียด
21 K-AHOLIC 8 -10 427 นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร   1 รายละเอียด
22 Vlogger รุ่นเยาว์ 8 -4 225 นางตันติวรรณ แสงแก้ว   1 รายละเอียด
23 วัฒนธรรมฝรั่งเศส 8 1 433 นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว นางนุสรา ร่วมเจริญ  1 รายละเอียด
24 Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 14 551 นางสุนีย์ ขันธวิธิ นางสาวสุจิตรา สินธุแสง  1 รายละเอียด
25 ธนาคารโรงเรียน 9 -3 ธนาคารโรงเรียน นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม นางสาวพรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ นางสาวอภินุช พรมทา  1 รายละเอียด
26 เทเบิลเทนนิส 9 2 ห้องประชุมสารภี 4 นายคมสันติ มีแสงนิล   1 รายละเอียด
27 Board game 8 -12 ม้าหินหลังวิชาการ นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม   1 รายละเอียด
28 เพลงพื้นบ้านสำราญใจ 8 50 568 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม  1 รายละเอียด
29 ชุมนุมพยาบาล 7 2 7410 นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา   1 รายละเอียด
30 Little girl guide 8 4 565 นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์  1 รายละเอียด
31 ฟุตบอล 9 27 สนามฟุตบอล นายนิทัศน์ แป้นอ้อย นายธารา มาบุญคง  1 รายละเอียด
32 อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา 9 0 116 นางสาวสุธาวัลย์ ภูคัสมาส -   1 รายละเอียด
33 โหราศาสตร์ 8 -9 536 ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต สุทธิลักษณ์   1 รายละเอียด
34 Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม 9 -7 113 นายอานนท์ จันทรมุข   1 รายละเอียด
35 YC เพื่อนที่ปรึกษา 8 1 747 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง นางสาวผ่องพรรณ ปั้นสุขอร่าม  1 รายละเอียด
36 อยุธยาเล่าเรื่องผ่านมัคคุเทศก์ภาษาจีน(走入导游) 9 0 423 นางสาวนวพร ไทยประยูร นางสาวพิมพ์ประไพ หนูจ้อย  1 รายละเอียด
37 บาสเกตบอล 9 -22 สนามบาสเกตบอล นายกล้าณรงค์ พรมมี นายอัศวิน พุ่มมรินทร์  1 รายละเอียด
38 สอวน.ชีววิทยา 9 -34 327 นายสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ นายภูรี สิริเถลิงเกียรติ  1 รายละเอียด
39 วอลเลย์บอล 9 -35 สนามวอลเลย์บอลในร่ม นายกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์ นางประภารัตน์ เมฆแสงสี  1 รายละเอียด
40 ตะกร้อ 9 -14 สนามตะกร้อโดมข้างอาคาร1 นายเศกสม เชื้อสุวรรณ นายสมาน เกตุน้ำเที่ยง  1 รายละเอียด
41 คิดส์ คิด 9 0 117 นางสาวสิริวรรณ มีรอด นายพิรักษ์ บุญศิริ  1 รายละเอียด
42 พุทธรรมนำชีวิต 7 -3 114 นางสาวนภัทรชนก กุลเจริญ นางสาวธนพร พันธุ์เพ็ง  1 รายละเอียด
43 หมอภาษา 9 0 517 นางสาววรรณวิสา สมัยมาก   1 รายละเอียด
44 ธรรมศึกษา 9 35 ห้องกิจกรรมชุมนุม นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ สัมมาชีพ นางสาวชุลีวรรณ ต้นสมบูรณ์  1 รายละเอียด
45 การอ่านทำนองเสนาะ 7 46 535 นางรัชนีวรรณ รื่นสุนทร นางพัชรี ดัดผดุง  1 รายละเอียด
46 รักษ์ภาษาไทย 8 23 569 นางพัชรี แก้วไสย   1 รายละเอียด
47 งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ 7 0 743 นางสาวญาดา สืบจากปล้อง   1 รายละเอียด
48 งานเย็บปักถักร้อย 8 0 742 นางชุติกาญจน์ ไหลกูล   1 รายละเอียด
49 คณะกรรมการนักเรียน 8 -32 ห้องคณะกรรมการนักเรียน นายเจนภพ ธีระวิทย์   1 รายละเอียด
50 พลังงายรักษ์โลก 8 21 326 นางสาววิลาสินี ภายสันใจ นางสาวภัสสร สุดสมัย  1 รายละเอียด
51 นิทานคุณธรรม 7 4 112 ( ตึก 1 ชั้น 1 ห้องด้านในติดสนามบาส ) นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ   1 รายละเอียด
52 Crossword จะเยียวยาทุกสิ่ง 9 1 425 นายบัญชาการ วงษ์ธรรม   1 รายละเอียด
53 ห้องสมุด 7 -5 ห้องสมุดสารานุกรมไทย นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย   1 รายละเอียด
54 ธรรมศึกษาชั้นเอก* 9 1 ศูนย์การเรียนรู้อาคารพระราชทาน นายนิพนธ์ วงศ์เกษม   1 รายละเอียด
55 เปตอง 7 -1 สนามกีฬาเปตอง นายชยพล หงษ์ภู่   1 รายละเอียด
56 คำคม 9 -11 534 นางสาวกนกรัตน์ สิทธา นางสาวทิพวรรณ เกษรโอสถ  1 รายละเอียด
57 Gifted genius 2 7 1 G3 ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ เกตุพร   1 รายละเอียด
58 สวนพฤกษศาสตร์ 8 -1 334 นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง   1 รายละเอียด
59 สร้างสรรค์งานศิลป์ 7 -3 311 นางสาวพัชรินทร์ ภักดีสมัย   1 รายละเอียด
60 ศาสตร์ศิลป์เทสี 8 0 313 นางสาวดลนภา เทียนน้อย   1 รายละเอียด
61 มุสลิมสัมพันธ์ 7 -4 ห้องสารานุกรม นางสาวศลิษา ร้อยศรี   1 รายละเอียด
62 LOVE ENGLISH 7 2 412 นางวรลักษณ์ หาญวีระ   1 รายละเอียด
63 บรรณารักษ์น้อย 7 -2 ห้องสมุด นางจิรัชญา สารีโท   1 รายละเอียด
64 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 7 25 341 นายสมพร ชอบทำดี   1 รายละเอียด
65 วงโยธวาทิต 9 -4 316 นายสุมิตร ถามั่งมี นายชยกฤต ขำเถื่อน  1 รายละเอียด
66 วิทย์สุขภาพ 8 -1 333 นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์   1 รายละเอียด
67 Music 8 -4 434 T.Timonthy A นางสาวสุพัตรา นะรวยลาภ  1 รายละเอียด
68 กีฬายิงธนู 8 0 สนามหน้าอาคาร 2 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร   1 รายละเอียด
69 JP Yukata Custom 9 1 426 นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล นางสาวภาวิณี รังทอง  1 รายละเอียด
70 สนุกกับSTEM 9 -4 STEM นางธีรรัตน์ ไตรเดช   1 รายละเอียด
71 สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 7 50 344 นางนฤมล วัฒนวิกกิจ นางสาวกุลพัชร ศรีสุภาพ  1 รายละเอียด
72 รอบรู้ รอบโลก 9 -2 437 นางสาวกรรณิกา มะลิดา นางสาวณัฐมล เจนใจ นางชนนิกานต์ สามสี   1 รายละเอียด
73 English Club M.1 (EP) 7 -58 236 นางสาวมณธิชา พงษ์โต นางนัฏฐา เซ็นเสถียร  1 รายละเอียด
74 ฟิสิกส์คิดสนุก 9 -1 331 นางนภัสวรรณ คงรื่น   1 รายละเอียด
75 นาฏศิลป์ไทย 9 -27 531 ครูสุธาวัชร์ แสงพรรณ์   1 รายละเอียด
76 Science-Math Club M.2 (EP) 7 -25 232 Mr.Roque Nevaliza Mr.Teddy Bag-Ay  1 รายละเอียด
77 English พาเพลิน 9 0 422 นางอำไพ อ้อสุวรรณ นางสาวไกรวี ธัญนายก  1 รายละเอียด
78 กรีฑา 9 5 สนามหญ้า นางศยามล ศุภเวที   1 รายละเอียด
79 ผู้ตัดสินกรีฑา 9 -11 414 นางศยามล ศุภเวที นางศยามล ศุภเวที  1 รายละเอียด
80 Science-Math Club M.3 (EP) 7 -28 234 Ms.Jocelyn Jabonite Mr.Raymond Bebanco  1 รายละเอียด
81 Computer Club (EP) 7 -5 532 Mr.Ryan Jimenez   1 รายละเอียด
82 อานาปานสติ 9 12 321 นางสุปรานี ชนะโชติ   1 รายละเอียด
83 English in Real life 7 -13 425 นางสาววิราภรณ์ จันทร์เหมือน นางสาวภริษา เพ็ชรักษ์  1 รายละเอียด
84 ระเบียบวินัยจอมสุรางค์ 8 18 543 นางสาววรเนตร พิชิตเกริกพล   1 รายละเอียด
85 Exchange Students 9 -9 436 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ  1 รายละเอียด
86 Daily English "เพราะภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา" 8 42 บริเวณหน้าอาคาร 2 (หลังเสาธง) นางสาววิลาสินี ธาราพงษ์ นางสาวจริยา สรานันท์  1 รายละเอียด
87 กวีเยาวชน 9 22 537 นางสาวจรรยา เกิดแก้ว   1 รายละเอียด
88 English Club M.2-3 (EP) 7 -19 ห้องสมุด EP นายนภัทรวิชญ์ โอริส นางสาวอริศรา วงษ์ขันธ์  1 รายละเอียด
89 Earth Science 8 1 332 นายนาวิน แป้นเหลือ   1 รายละเอียด
90 Move Your Step 9 -32 ใต้อาคารห้องสมุด ครูวราพร ม่วงประถม ครูวรินทร แทนคำ  1 รายละเอียด
91 กินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่ 9 -1 215 (ห้องสารสนเทศ) นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร นางนนทพร แจ้งกลปาน  1 รายละเอียด
92 CANVA สื่อสามารถ 8 4 ทางเชื่อมไปห้อง STEM ครูวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร   1 รายละเอียด
93 Pi.R Band 9 -1 ห้องดนตรี (ข้างห้องสภานักเรียนฯ) นายฤทธิลักษณ์ พิชัยคำ   1 รายละเอียด
94 ท่องอาขยานทำนองเสนาะเพื่อการเเข่งขัน 7 17 516 วริศรา ไชยชนะ   1 รายละเอียด
95 สื่อสร้างสรรค์ พิชิตฝันก้าวไกล 8 44 568 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม  1 รายละเอียด
96 ปี่พาทย์ไทย 9 2 315 นายศุภกร ดนตรี   1 รายละเอียด
97 เครื่องสายไทย 9 5 315 นางสาววาสนา สาระจันทร์   1 รายละเอียด
98 GSP สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ 9 41 545 กนกวรรณ ไตรภพ นารินทร์ สุภสุข  1 รายละเอียด
99 จอมสุรางค์คอรัส 9 5 312 นายชยกฤต ขำเถื่อน นายชยกฤต ขำเถื่อน  1 รายละเอียด
100 CSU E-Sport 9 -5 745 นายเจนภพ ธีระวิทย์ นายปกรณ์ อ้วนล่ำ  1 รายละเอียด
101 ศิลปะวัฒนธรรมจีน 8 22 424 นางสาวบงกชมาศ แดงมณี นางสาวเขมรินทร์ คำปัญญา  1 รายละเอียด
102 สำลักข้อสอบจนล้น 8 34 347 นายสุรชา แสงทรัพย์ นางสาววนิชนันท์ สามสี  1 รายละเอียด
103 ร้องเพลงไทยและสากล 9 0 744 ครูอรสา ภู่ทองงาม ครูจารุวรรณ วงศ์ประมวล  1 รายละเอียด
104 ดวงดาวดาราศาสตร์ 8 1 325(ห้องดาราศาสตร์) นางสาวอมรรัตน์ ศรีกวนชา   1 รายละเอียด
105 คีตะมวยไทย 9 15 สารภี 4 กนกศรี พงษ์เทียน กนกศรี พงษ์เทียน -   1 รายละเอียด
106 กลองไทย 9 6 315 นายณัฐพล ฝักคูณ   1 รายละเอียด
 
หมายเหตุ
ระดับชั้นที่รับ แบ่งเป็น ม.1-ม.3เลขรหัส=7 ม.4-ม.6เลขรหัส=8 ม.1-ม.6เลขรหัส=9
สถานะ=1คืออนุมัติให้เปิดชุมนุมแล้ว สถานะ=0คือรอการอนุมัติการเปิดชุมนุม