ค้นหาข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

**ขนาดไฟล์ยิ่งมากทำให้ดาวน์โหลดช้าอาจจะเปิดไฟล์ได้ช้า กรุณารอ**

-----------------------------

ข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รหัสสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ผู้แทรกสื่อ ประเภท ขนาดไฟล์(MB) ดาวน์โหลด แบบประเมิน
EN54 Reading Helper ม.1 กรรณิกา  มะลิดา PDF 0.44 ดาวน์โหลด Click
EN28 vocabulary ม.1 อรสา  ภู่ทองงาม PDF 0.09 ดาวน์โหลด Click
EN27 reading ม.1 อรสา  ภู่ทองงาม PDF 0.05 ดาวน์โหลด Click
EN14 Some&Any ม.1 อรสา  ภู่ทองงาม Powerpoint 2.85 ดาวน์โหลด Click
EN13 Few&Little ม.1 อรสา  ภู่ทองงาม Powerpoint 2.66 ดาวน์โหลด Click
EN16 สื่อ OPPOSITE ม.1 อรสา  ภู่ทองงาม Word 4.37 ดาวน์โหลด Click
EN15 WHO AM I? ม.1 อรสา  ภู่ทองงาม Word 4.19 ดาวน์โหลด Click
EN12 Question Tag Exercise ม.1 อำไพ  อ้อสุวรรณ Powerpoint 0.02 ดาวน์โหลด Click
EN29 vocabulary ม.2 วรลักษณ์  หาญวีระ Powerpoint 0.07 ดาวน์โหลด Click
EN11 Past Continuous Exercise 2 ม.2 วรลักษณ์  หาญวีระ Word 0.01 ดาวน์โหลด Click
EN10 Past Continuous Exercise 2 ม.2 วรลักษณ์  หาญวีระ Word 0.01 ดาวน์โหลด Click
EN9 Past Continuous Exercise 1 ม.2 วรลักษณ์  หาญวีระ Word 0.02 ดาวน์โหลด Click
EN46 Reporting Time & Place ม.3 พาทินธิดา  การะวงศ์ Powerpoint 6.29 ดาวน์โหลด Click
EN45 wishes ม.3 พาทินธิดา  การะวงศ์ Powerpoint 10.83 ดาวน์โหลด Click
EN44 wiill be going to ม.3 พาทินธิดา  การะวงศ์ Powerpoint 1.96 ดาวน์โหลด Click
EN43 Breaking ม.3 พาทินธิดา  การะวงศ์ Powerpoint 28.57 ดาวน์โหลด Click
EN42 used to / be used to ม.3 พาทินธิดา  การะวงศ์ Powerpoint 0.28 ดาวน์โหลด Click
EN41 Past Simple & Past Continuous ม.3 พาทินธิดา  การะวงศ์ Powerpoint 0.69 ดาวน์โหลด Click
EN26 If Clauses ม.3 พาทินธิดา  การะวงศ์ Powerpoint 19.73 ดาวน์โหลด Click
EN25 International Food ม.3 พาทินธิดา  การะวงศ์ Powerpoint 60.07 ดาวน์โหลด Click
EN24 เกมเปิดแผ่นป้าย "Food" ม.3 พาทินธิดา  การะวงศ์ Powerpoint 46.39 ดาวน์โหลด Click
EN47 Reported Speech ม.3 พาทินธิดา  การะวงศ์ Powerpoint 34.69 ดาวน์โหลด Click
EN56 Passive voice ม.4 จารุวรรณ  วงศ์ปประมวล PDF 1.40 ดาวน์โหลด Click
EN58 question tag ม.4 จารุวรรณ  วงศ์ปประมวล Powerpoint 4.55 ดาวน์โหลด Click
EN55 Shopping ม.4 จารุวรรณ  วงศ์ปประมวล Powerpoint 17.56 ดาวน์โหลด Click
EN3 ชุดการสอนเรื่อง กระบวนการเขียน ม.4 ลีลาพันธ์  พุ่มพวง Powerpoint 1.95 ดาวน์โหลด Click
EN2 ชุดการสอนเรื่อง Tenses 2 ม.4 ลีลาพันธ์  พุ่มพวง Powerpoint 1.61 ดาวน์โหลด Click
EN1 ชุดการสอนเรื่อง Tenses ม.4 ลีลาพันธ์  พุ่มพวง Powerpoint 0.63 ดาวน์โหลด Click
EN53 Relative clauses ม.5 ชนนิกานต์  สามสี PDF 1.01 ดาวน์โหลด Click
EN52 Root ม.5 ชนนิกานต์  สามสี PDF 0.24 ดาวน์โหลด Click
EN51 Review Conditionals ม.5 ชนนิกานต์  สามสี PDF 1.22 ดาวน์โหลด Click
EN50 Present Tenses ม.5 ชนนิกานต์  สามสี PDF 1.18 ดาวน์โหลด Click
EN49 Error Testing ม.5 ชนนิกานต์  สามสี PDF 0.42 ดาวน์โหลด Click
EN48 Past Tenses ม.5 ชนนิกานต์  สามสี PDF 1.08 ดาวน์โหลด Click
EN33 If Clause ม.5 ชนนิกานต์  สามสี Word 0.02 ดาวน์โหลด Click
EN32 Adjective with ending -ed/-ing ม.5 นภัทรวิชญ์  โอริส Powerpoint 0.08 ดาวน์โหลด Click
EN31 Active Passave Voice ม.5 นภัทรวิชญ์  โอริส Powerpoint 0.40 ดาวน์โหลด Click
EN30 Relative Clauses ม.5 นภัทรวิชญ์  โอริส Powerpoint 1.22 ดาวน์โหลด Click
EN23 ๊Unit 2.2 Transport ม.5 นภัทรวิชญ์  โอริส Powerpoint 0.22 ดาวน์โหลด Click
EN22 ๊Unit 2.2 Transport ม.5 นภัทรวิชญ์  โอริส Powerpoint 0.22 ดาวน์โหลด Click
EN18 Unit 1.6 Weather Pattern ม.5 นภัทรวิชญ์  โอริส Powerpoint 0.79 ดาวน์โหลด Click
EN17 Unit 1.5 Be Active ม.5 นภัทรวิชญ์  โอริส Powerpoint 0.18 ดาวน์โหลด Click
EN38 13かことばれんしゅう ม.5 พัทธ์ธีรา  จิตติจารีย์กุล PDF 0.64 ดาวน์โหลด Click
EN40 L14ことば ม.5 พัทธ์ธีรา  จิตติจารีย์กุล Powerpoint 2.03 ดาวน์โหลด Click
EN39 แบ่งกลุ่มคำกริยา ญี่ปุ่น ม.5 พัทธ์ธีรา  จิตติจารีย์กุล Powerpoint 0.77 ดาวน์โหลด Click
EN37 に行きます ม.5 พัทธ์ธีรา  จิตติจารีย์กุล Powerpoint 5.53 ดาวน์โหลด Click
EN36 13かことば ม.5 พัทธ์ธีรา  จิตติจารีย์กุล Powerpoint 3.96 ดาวน์โหลด Click
EN35 ほしい ม.5 พัทธ์ธีรา  จิตติจารีย์กุล Powerpoint 5.53 ดาวน์โหลด Click
EN34 Japanese ม.5 พัทธ์ธีรา  จิตติจารีย์กุล Powerpoint 3.96 ดาวน์โหลด Click
EN7 Participles ม.5 อภินุช  พรมทา Powerpoint 0.08 ดาวน์โหลด Click
EN6 Past Simple ม.5 อภินุช  พรมทา Powerpoint 1.06 ดาวน์โหลด Click
EN5 Present Simple ม.5 อภินุช  พรมทา Powerpoint 0.10 ดาวน์โหลด Click
EN8 Participles Exercises ม.5 อภินุช  พรมทา Word 0.01 ดาวน์โหลด Click
EN4 Parts of Speech ม.5 อภินุช  พรมทา Word 0.09 ดาวน์โหลด Click
EN21 Finding Topic Sentence ม.6 นภัทรวิชญ์  โอริส Word 0.02 ดาวน์โหลด Click
EN20 Identify Topic ม.6 นภัทรวิชญ์  โอริส Word 0.03 ดาวน์โหลด Click
EN19 Main Idea and Topic ม.6 นภัทรวิชญ์  โอริส Word 0.03 ดาวน์โหลด Click

กลับหน้าหลัก

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274 | Email : chomsurang@hotmail.co.th