ค้นหาข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

**ขนาดไฟล์ยิ่งมากทำให้ดาวน์โหลดช้าอาจจะเปิดไฟล์ได้ช้า กรุณารอ**

-----------------------------

ข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมด

รหัสสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ผู้แทรกสื่อ ประเภท ขนาดไฟล์(MB) ดาวน์โหลด แบบประเมิน
MA30 การแก้สมการและอสมการ ม.1 พิไลพร  ศรีสุวรรณ GSP 0.03 ดาวน์โหลด Click
MA28 การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม GSP ม.1 วิจิตรา  ป้อมนาค GSP 0.02 ดาวน์โหลด Click
MA46 mmm ม.1 วิจิตรา  ป้อมนาค Powerpoint 0.13 ดาวน์โหลด Click
MA45 44 ม.1 วิจิตรา  ป้อมนาค Powerpoint 0.00 ดาวน์โหลด Click
MA60 การเลื่อนขนาน ม.2 นารินทร์  สุภสุข GSP 3.95 ดาวน์โหลด Click
MA25 การแปลงทางเรขาคณิต1 ม.2 วิจิตรา  ป้อมนาค GSP 0.02 ดาวน์โหลด Click
MA12 การสร้างงานจาก GSP ม.2 วิจิตรา  ป้อมนาค GSP 0.11 ดาวน์โหลด Click
MA11 การแปลงทางเรขาคณิต ม.2 วิจิตรา  ป้อมนาค GSP 0.20 ดาวน์โหลด Click
MA48 วงกลม ม.3 กาญจนา  กลับเป็นสุข GSP 0.24 ดาวน์โหลด Click
MA47 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ม.3 กาญจนา  กลับเป็นสุข GSP 0.02 ดาวน์โหลด Click
MA51 การแก้สมการกำลังตัวแปรเดียว ม.3 กาญจนา  กลับเป็นสุข Powerpoint 0.85 ดาวน์โหลด Click
MA36 มุมภายนอกภายในสี่เหลี่ยม ม.3 สมคิด  คำเพราะ GSP 0.00 ดาวน์โหลด Click
MA35 มุมในครึ่งวงกลม ม.3 สมคิด  คำเพราะ GSP 0.00 ดาวน์โหลด Click
MA34 มุมบนเส้นรอบวง ม.3 สมคิด  คำเพราะ GSP 0.00 ดาวน์โหลด Click
MA33 มุมที่จุดศูนย์กลาง ม.3 สมคิด  คำเพราะ GSP 0.00 ดาวน์โหลด Click
MA32 พาราโบลา ม.3 สมคิด  คำเพราะ GSP 0.02 ดาวน์โหลด Click
MA40 วงกลมบนจุด3จุด ม.3 สมคิด  คำเพราะ GSP 0.00 ดาวน์โหลด Click
MA39 มุมตรงข้าม ม.3 สมคิด  คำเพราะ GSP 0.00 ดาวน์โหลด Click
MA38 บอกพิกัด4 ม.3 สมคิด  คำเพราะ GSP 0.00 ดาวน์โหลด Click
MA37 ค่าของพาย ม.3 สมคิด  คำเพราะ GSP 0.00 ดาวน์โหลด Click
MA44 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การแยกตัวประกอบพหุนามโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์ ม.3 อัศวิน  พุ่มมรินทร์ PDF 1.92 ดาวน์โหลด Click
MA43 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การแยกตัวประกอบพหุนาม ม.3 อัศวิน  พุ่มมรินทร์ PDF 1.85 ดาวน์โหลด Click
MA42 ระบบสมการเชิงเส้น ม.3 อัศวิน  พุ่มมรินทร์ Powerpoint 3.41 ดาวน์โหลด Click
MA41 กราฟ ม.3 อัศวิน  พุ่มมรินทร์ Powerpoint 2.86 ดาวน์โหลด Click
MA17 Domain-Range ม.4 วรเนตร  พิชิตเกริกพล GSP 0.01 ดาวน์โหลด Click
MA16 กราฟเส้นตรง ม.4 วรเนตร  พิชิตเกริกพล GSP 0.00 ดาวน์โหลด Click
MA15 กราฟภาคตัดกรวย ม.4 วรเนตร  พิชิตเกริกพล GSP 0.02 ดาวน์โหลด Click
MA31 การแก้สมการและอสมการ ม.4 วิจิตรา  ป้อมนาค GSP 0.03 ดาวน์โหลด Click
MA4 ค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ ม.5 ปิ่นฤทัย  ศุกร์ฤกษ์ Powerpoint 0.28 ดาวน์โหลด Click
MA3 กราฟตรีโกณมิติ ม.5 ปิ่นฤทัย  ศุกร์ฤกษ์ Powerpoint 0.36 ดาวน์โหลด Click
MA2 Graphs of Trigonometric Functions ม.5 ปิ่นฤทัย  ศุกร์ฤกษ์ Powerpoint 3.80 ดาวน์โหลด Click
MA1 The Graphs of Trigonometric Functions ม.5 ปิ่นฤทัย  ศุกร์ฤกษ์ Powerpoint 0.55 ดาวน์โหลด Click
MA10 สรุปฟังก์ชันตรีโกณมิติ ม.5 ปิ่นฤทัย  ศุกร์ฤกษ์ Powerpoint 0.76 ดาวน์โหลด Click
MA9 วงกลมหนึ่งหน่วย ม.5 ปิ่นฤทัย  ศุกร์ฤกษ์ Powerpoint 0.79 ดาวน์โหลด Click
MA8 ตรีโกณมิติของจำนวนจริงใดๆ 3 ม.5 ปิ่นฤทัย  ศุกร์ฤกษ์ Powerpoint 0.79 ดาวน์โหลด Click
MA7 ตรีโกณมิติของจำนวนจริงใดๆ 2 ม.5 ปิ่นฤทัย  ศุกร์ฤกษ์ Powerpoint 0.22 ดาวน์โหลด Click
MA6 ตรีโกณมิติของจำนวนจริงใดๆ 1 ม.5 ปิ่นฤทัย  ศุกร์ฤกษ์ Powerpoint 0.20 ดาวน์โหลด Click
MA5 ค่าฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ของจำนวนจริงใดๆ ม.5 ปิ่นฤทัย  ศุกร์ฤกษ์ Powerpoint 0.87 ดาวน์โหลด Click
MA13 การสังเกตกราฟ ม.5 วิจิตรา  ป้อมนาค GSP 0.04 ดาวน์โหลด Click
MA26 กราฟตรีโกณมิติจากนิยามและสมการ ม.5 วิมลพันธ์  ทรายทอง GSP 0.02 ดาวน์โหลด Click
MA22 ลิมิตทางซ้ายและทางขวา ม.5 วิมลพันธ์  ทรายทอง GSP 0.02 ดาวน์โหลด Click
MA21 กราฟอินเวอร์สตรีโกณมิติ ม.5 วิมลพันธ์  ทรายทอง GSP 0.02 ดาวน์โหลด Click
MA20 ความชันของเส้นสัมผัสกราฟ ม.5 วิมลพันธ์  ทรายทอง GSP 0.02 ดาวน์โหลด Click
MA19 กราฟตรีโกณมิติจากนิยามและสมการ ม.5 วิมลพันธ์  ทรายทอง GSP 0.02 ดาวน์โหลด Click
MA18 กราฟ EXp-l0g ม.5 วิมลพันธ์  ทรายทอง GSP 0.02 ดาวน์โหลด Click
MA14 ลิมิตของฟังก์ชัน ม.5 วิมลพันธ์  ทรายทอง GSP 0.03 ดาวน์โหลด Click
MA57 3มูลค่าของเงิน ม.5 เขมวรรณ  ผิวละออ PDF 0.15 ดาวน์โหลด Click
MA56 2ดอกเบี้ย_2 ม.5 เขมวรรณ  ผิวละออ PDF 0.18 ดาวน์โหลด Click
MA55 2ดอกเบี้ย_1 ม.5 เขมวรรณ  ผิวละออ PDF 0.27 ดาวน์โหลด Click
MA54 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงิน ม.5 เขมวรรณ  ผิวละออ PDF 0.21 ดาวน์โหลด Click
MA59 1.1 ตัวอย่างกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ ม.6 กษมาศ  ฟองเพชร PDF 9.18 ดาวน์โหลด Click
MA50 ใบงานที่ 1.5 เรื่อง ลิมิตของลำดับอนันต์ ม.6 มาศสิริ  เหมือนเพชร PDF 0.12 ดาวน์โหลด Click
MA49 เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ลิมิตของลำดับอนันต์ ม.6 มาศสิริ  เหมือนเพชร PDF 0.64 ดาวน์โหลด Click
MA52 VDO การสอน เรื่อง ลิมิตของลำดับอนันต์ ม.6 มาศสิริ  เหมือนเพชร วิดีโอ 45.68 ดาวน์โหลด Click
MA29 การคำนวณหาจุดสูงสุด-ต่ำสุดโดยใช้ GSP ม.6 ยุวดี  พันธ์สุจริต GSP 0.02 ดาวน์โหลด Click
MA27 ลิมิตทางซ้ายและทางขวา ม.6 ยุวดี  พันธ์สุจริต GSP 0.02 ดาวน์โหลด Click
MA24 ความชันของเส้นสัมผัสกราฟ ม.6 ยุวดี  พันธ์สุจริต GSP 0.02 ดาวน์โหลด Click
MA23 ลิมิตของฟังก์ชั่น ม.6 ยุวดี  พันธ์สุจริต GSP 0.03 ดาวน์โหลด Click
MA58 1.1 ตัวอย่างกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ ม.6 วิจิตรา  ป้อมนาค PDF 9.18 ดาวน์โหลด Click
MA53 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ม.6 เกษศิรินทร์   ขันธศุภ Powerpoint 0.73 ดาวน์โหลด Click

กลับหน้าหลัก

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274 | Email : chomsurang@hotmail.co.th