ค้นหาข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

**ขนาดไฟล์ยิ่งมากทำให้ดาวน์โหลดช้าอาจจะเปิดไฟล์ได้ช้า กรุณารอ**

-----------------------------

ข้อมูลสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งหมด

รหัสสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ผู้แทรกสื่อ ประเภท ขนาดไฟล์(MB) ดาวน์โหลด แบบประเมิน
SC84 การจำแนกและองค์ประกอบของสมบัติของสารบริสุทธิ์ ม.1 ฐาปนี  เทียนมาศ Powerpoint 29.54 ดาวน์โหลด Click
SC83 สมบัติของสารบริสุทธิ์ ม.1 ฐาปนี  เทียนมาศ Powerpoint 21.88 ดาวน์โหลด Click
SC82 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร ม.1 ฐาปนี  เทียนมาศ Powerpoint 8.04 ดาวน์โหลด Click
SC86 การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า ม.1 ฐาปนี  เทียนมาศ วิดีโอ 10.04 ดาวน์โหลด Click
SC85 ออสโมซิสกับไข่พิศวง ม.1 ฐาปนี  เทียนมาศ วิดีโอ 46.66 ดาวน์โหลด Click
SC99 เกมออนไลน์ เรื่องพลังงานความร้อน ม.1 นฤมล  วัฒนวิกกิจ PDF 0.29 ดาวน์โหลด Click
SC98 แบบทดสอบออนไลน์เรื่องบรรยากาศ ม.1 นฤมล  วัฒนวิกกิจ PDF 0.30 ดาวน์โหลด Click
SC97 การถ่ายโอนพลังงานความร้อน ม.1 นฤมล  วัฒนวิกกิจ PDF 0.28 ดาวน์โหลด Click
SC96 การคำนวณอุณหภูมิผสม ม.1 นฤมล  วัฒนวิกกิจ PDF 2.16 ดาวน์โหลด Click
SC95 การคำนวณหาปริมาณความร้อน ม.1 นฤมล  วัฒนวิกกิจ PDF 0.27 ดาวน์โหลด Click
SC69 กล้องจุลทรรศน์ ม.1 นฤมล  วัฒนวิกกิจ Powerpoint 4.86 ดาวน์โหลด Click
SC81 หน่วยของสิ่งมีชีวิต ม.1 นฤมล  วัฒนวิกกิจ Powerpoint 11.18 ดาวน์โหลด Click
SC68 สารบริสุทธิ์ ม.1 ประภัสราภา  จันทรวงศา PDF 5.15 ดาวน์โหลด Click
SC67 เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร ม.1 ประภัสราภา  จันทรวงศา PDF 2.15 ดาวน์โหลด Click
SC6 ระบบย่อยอาหาร ม.2 ปัทมาวดี   ถิระพงษ์ Powerpoint 1.57 ดาวน์โหลด Click
SC5 ระบบขับถ่าย ม.2 ปัทมาวดี   ถิระพงษ์ Powerpoint 2.02 ดาวน์โหลด Click
SC4 ระบบกล้ามเนื้อ ม.2 ปัทมาวดี   ถิระพงษ์ Powerpoint 2.70 ดาวน์โหลด Click
SC3 อาหาร ม.2 ปัทมาวดี   ถิระพงษ์ Powerpoint 6.04 ดาวน์โหลด Click
SC91 ระบบสืบพันธุ์ ม.2 พรทิพย์  จำลองเพลง Powerpoint 11.69 ดาวน์โหลด Click
SC90 ระบบประสาท ม.2 พรทิพย์  จำลองเพลง Powerpoint 7.05 ดาวน์โหลด Click
SC89 ระบบขับถ่าย ม.2 พรทิพย์  จำลองเพลง Powerpoint 9.39 ดาวน์โหลด Click
SC88 ระบบหายใจ ม.2 พรทิพย์  จำลองเพลง Powerpoint 6.46 ดาวน์โหลด Click
SC87 ระบบหมุนเวียนเลือด ม.2 พรทิพย์  จำลองเพลง Powerpoint 9.20 ดาวน์โหลด Click
SC80 ระบบหายใจ ม.2 พรทิพย์  จำลองเพลง วิดีโอ 27.19 ดาวน์โหลด Click
SC79 digestion ม.2 พรทิพย์  จำลองเพลง วิดีโอ 22.77 ดาวน์โหลด Click
SC36 heart ม.2 เพ็ญลภา  บุญวงษ์ Powerpoint 1.49 ดาวน์โหลด Click
SC76 ระบบสืบพันธ์ุเพศหญิง ม.2 โสรญา   จันหวา Powerpoint 9.18 ดาวน์โหลด Click
SC75 ระบบหมุนเวียนโลหิต ม.2 โสรญา   จันหวา Powerpoint 2.99 ดาวน์โหลด Click
SC74 ระบบย่อยอาหาร ม.2 โสรญา   จันหวา Powerpoint 2.73 ดาวน์โหลด Click
SC73 ระบบภูมิคุ้มกัน ม.2 โสรญา   จันหวา Powerpoint 2.94 ดาวน์โหลด Click
SC72 ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ ม.2 โสรญา   จันหวา Powerpoint 6.57 ดาวน์โหลด Click
SC71 ระบบประสาท ม.2 โสรญา   จันหวา Powerpoint 2.63 ดาวน์โหลด Click
SC70 ระบบขับถ่าย ม.2 โสรญา   จันหวา Powerpoint 3.57 ดาวน์โหลด Click
SC66 ระบบหมุนเวียนเลือด ม.2 โสรญา   จันหวา Powerpoint 7.03 ดาวน์โหลด Click
SC77 ระบบสืบพันธ์ุเพศชาย ม.2 โสรญา   จันหวา Powerpoint 5.98 ดาวน์โหลด Click
SC65 แรงและการเคลื่อนที่ ม.2 โสรญา   จันหวา วิดีโอ 18.36 ดาวน์โหลด Click
SC78 แรงและการเคลื่อนที่ ม.2 โสรญา   จันหวา วิดีโอ 12.21 ดาวน์โหลด Click
SC61 เอกสารประกอบการเรียนสารและสมบัติของสาร เล่ม 5 ม.4 ธีรรัตน์  ไตรเดช PDF 1.45 ดาวน์โหลด Click
SC60 เอกสารประกอบการเรียนสารและสมบัติของสาร เล่ม 1 ม.4 ธีรรัตน์  ไตรเดช PDF 1.53 ดาวน์โหลด Click
SC59 พันธะโคเวเลนซ์และพันธะโลหะ ม.4 ธีรรัตน์  ไตรเดช PDF 0.3 ดาวน์โหลด Click
SC58 สารและสมบัติของสาร ม.4 ธีรรัตน์  ไตรเดช PDF 0.3 ดาวน์โหลด Click
SC48 กาแล็กซี่ ม.4 นาวิน  แป้นเหลือ Powerpoint 2.04 ดาวน์โหลด Click
SC47 เทคโนโลยีอวกาศ ม.4 นาวิน  แป้นเหลือ Powerpoint 1.60 ดาวน์โหลด Click
SC45 ซากดึกดำบรรพ์ ม.4 นาวิน  แป้นเหลือ Powerpoint 8.54 ดาวน์โหลด Click
SC94 การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ ม.4 พรทิพย์  จำลองเพลง Powerpoint 23.20 ดาวน์โหลด Click
SC93 การลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์ ม.4 พรทิพย์  จำลองเพลง Powerpoint 14.17 ดาวน์โหลด Click
SC92 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ม.4 พรทิพย์  จำลองเพลง วิดีโอ 11.42 ดาวน์โหลด Click
SC44 การจัดเรียงอิเล็กตรอน ม.4 วราภรณ์  คงสมศักดิ์สกุล Powerpoint 1.70 ดาวน์โหลด Click
SC43 พลังงานไอออไนเซชัน ม.4 วราภรณ์  คงสมศักดิ์สกุล Powerpoint 2.28 ดาวน์โหลด Click
SC42 อะตอมของโบร์และสเปกตรัม ม.4 วราภรณ์  คงสมศักดิ์สกุล Powerpoint 2.05 ดาวน์โหลด Click
SC41 มวลอะตอมเฉลี่ย ม.4 วราภรณ์  คงสมศักดิ์สกุล Powerpoint 0.09 ดาวน์โหลด Click
SC40 อะตอมและอนุภาคมูลฐาน ม.4 วราภรณ์  คงสมศักดิ์สกุล Powerpoint 2.36 ดาวน์โหลด Click
SC57 สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ม.4 วราภรณ์  คงสมศักดิ์สกุล Powerpoint 0.98 ดาวน์โหลด Click
SC56 สารประกอบและปฏิกิริยาของธาตุหมู่ต่างๆ ม.4 วราภรณ์  คงสมศักดิ์สกุล Powerpoint 0.37 ดาวน์โหลด Click
SC55 ธาตุทรานสิชันและสารประกอบ ม.4 วราภรณ์  คงสมศักดิ์สกุล Powerpoint 0.76 ดาวน์โหลด Click
SC54 ธาตุกัมมันตรังสี ม.4 วราภรณ์  คงสมศักดิ์สกุล Powerpoint 1.79 ดาวน์โหลด Click
SC53 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ม.4 วราภรณ์  คงสมศักดิ์สกุล Powerpoint 0.38 ดาวน์โหลด Click
SC52 กรดนิวคลีอิก ม.4 วราภรณ์  คงสมศักดิ์สกุล Powerpoint 0.86 ดาวน์โหลด Click
SC51 คาร์โบไฮเดรต ม.4 วราภรณ์  คงสมศักดิ์สกุล Powerpoint 0.58 ดาวน์โหลด Click
SC50 ไขมัน ม.4 วราภรณ์  คงสมศักดิ์สกุล Powerpoint 1.06 ดาวน์โหลด Click
SC49 โปรตีน ม.4 วราภรณ์  คงสมศักดิ์สกุล Powerpoint 0.67 ดาวน์โหลด Click
SC12 พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 0.87 ดาวน์โหลด Click
SC11 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 1.11 ดาวน์โหลด Click
SC10 ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 3.17 ดาวน์โหลด Click
SC35 สารละลายบัฟเฟอร์เบส ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 0.99 ดาวน์โหลด Click
SC34 สารละลายบัฟเฟอร์กรด ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 3.01 ดาวน์โหลด Click
SC1 ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 3.17 ดาวน์โหลด Click
SC33 การหา pHการไทเทรตกรดแก่กับเบสอ่อน ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 1.06 ดาวน์โหลด Click
SC32 การหา pHการไทเทรตกรดอ่อนกับเบสแก่ ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 2.22 ดาวน์โหลด Click
SC31 การหา pHการไทเทรตกรดแก่กับเบสแก่ ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 0.77 ดาวน์โหลด Click
SC30 การไทเทรตกรด - เบส ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 2.44 ดาวน์โหลด Click
SC29 อินดิเคเตอร์สำหรับกรด - เบส ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 4.67 ดาวน์โหลด Click
SC28 pH ของสารละลาย ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 2.33 ดาวน์โหลด Click
SC27 การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 0.71 ดาวน์โหลด Click
SC26 ความแรงของกรดเบส ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 0.14 ดาวน์โหลด Click
SC25 การแตกตัวของกรดเบส ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 3.57 ดาวน์โหลด Click
SC24 คู่กรดเบส ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 0.30 ดาวน์โหลด Click
SC23 ทฤษฎีกรด - เบส ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 0.81 ดาวน์โหลด Click
SC22 สารละลายกรดและสารละลายเบส แหล่งข้อมูล ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 0.34 ดาวน์โหลด Click
SC21 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์ ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 1.25 ดาวน์โหลด Click
SC20 หลักของเลอชาเตอลิเอ ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 1.28 ดาวน์โหลด Click
SC19 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ตอนที่ 2 ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 2.44 ดาวน์โหลด Click
SC18 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล ตอนที่ 1 ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 2.29 ดาวน์โหลด Click
SC17 ประโยชน์ของค่าคงที่สมดุล ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 1.51 ดาวน์โหลด Click
SC16 7_2การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 1.73 ดาวน์โหลด Click
SC15 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ณ ภาวะสมดุล ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 3.09 ดาวน์โหลด Click
SC14 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 0.43 ดาวน์โหลด Click
SC13 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม.5 ดำรงศักดิ์  เพชรงาม Powerpoint 3.13 ดาวน์โหลด Click
SC39 PPT_Evolution ม.6 ธีระรัตน์  อุบลรัตน์ Powerpoint 32.42 ดาวน์โหลด Click
SC38 PPT_Biotech ม.6 ธีระรัตน์  อุบลรัตน์ Powerpoint 2.17 ดาวน์โหลด Click
SC37 PPT_Genetics ม.6 ธีระรัตน์  อุบลรัตน์ Powerpoint 9.57 ดาวน์โหลด Click
SC9 การรักษาดุลยภาพของ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ม.6 พรทิพย์  จำลองเพลง Powerpoint 4.75 ดาวน์โหลด Click
SC8 การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย ม.6 พรทิพย์  จำลองเพลง Powerpoint 0.84 ดาวน์โหลด Click
SC7 อยู่อย่างปลอดภัย ม.6 พรทิพย์  จำลองเพลง Powerpoint 11.27 ดาวน์โหลด Click
SC2 อยู่ดีมีสุข ม.6 พรทิพย์  จำลองเพลง Powerpoint 14.12 ดาวน์โหลด Click
SC46 เคมีอินทรีย์ ม.6 สุปรานี  ชนะโชติ PDF 0.82 ดาวน์โหลด Click
SC64 ลิพิดและกรดนิวคลีอิก ม.6 สุปรานี  ชนะโชติ Powerpoint 15.14 ดาวน์โหลด Click
SC63 โปรตีน ม.6 สุปรานี  ชนะโชติ Powerpoint 14.63 ดาวน์โหลด Click
SC62 คาร์โบไฮเดรต ม.6 สุปรานี  ชนะโชติ Powerpoint 7.72 ดาวน์โหลด Click

กลับหน้าหลัก

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร : 035-252269-70 | โทรสาร : 035-328274 | Email : chomsurang@hotmail.co.th