..::ระบบตรวจสอบและคัดกรองการประเมินวิทยฐานะ ว.PA::..

..::ระบบการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567::..

 

ที่ ชื่อ นามสกุล บันทึกข้อตกลง
PA 1/ส
ข้อมูลด้านที่1 ข้อมูลด้านที่2 ข้อมูลด้านที่3 SAR
ผลประเด็นท้าทาย
1 นายอัศวิน พุ่มมรินทร์
2 นางสาววรเนตร พิชิตเกริกพล
3 นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ
4 นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก
5 นางสาวสุมาพร เลาะฟอ
6 นางนารินทร์ สุภสุข
7 นายพิบูลย์ ชมสมบัติ
8 นางสาวกษมาศ ฟองเพชร
9 นางสาวเกษศิรินทร์ ขันธศุภ
10 นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข
11 นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี
12 นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์
13 นายอานนท์ สุวรรณธัย
14 นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร
15 นางสาวกนกวรรณ ไตรภพ
16 นายกีรติ ไวยบุรี
17 นายประณต พวงลำเจียก
18 นางกรรณิการ์ มุ่งทวีเกียรติ
19 นางสาวปิยพร โทนะบุตร
20 นางสาวอัสมา เอี่ยมใจรักษ์
21 นางสาวศานันธิณี ตั้งประเสริฐ

Untitled Document