..::ระบบตรวจสอบและคัดกรองการประเมินวิทยฐานะ ว.PA::..

..::ระบบการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567::..

 

ที่ ชื่อ นามสกุล บันทึกข้อตกลง
PA 1/ส
ข้อมูลด้านที่1 ข้อมูลด้านที่2 ข้อมูลด้านที่3 SAR
ผลประเด็นท้าทาย
1 นางอำไพ อ้อสุวรรณ
2 นางวรลักษณ์ หาญวีระ
3 นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล
4 นางอรสา ภู่ทองงาม
5 นางชนนิกานต์ สามสี
6 นางจารุวรรณ วงศ์ประมวล
7 นางสาวอภินุช พรมทา
8 นายนภัทรวิชญ์ โอริส
9 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน
10 นายวรินทร แทนคำ
11 นางนัฏฐา เซ็นเสถียร
12 นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ
13 นางสาวกรรณิกา มะลิดา
14 นางสาวภาวิณี รังทอง
15 นางนวพร ไทยประยูร
16 นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว
17 นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร
18 นางสาวไข่มุก นิ่มตระกูล
19 นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข
20 นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์
21 นางสาวบงกชมาศ แดงมณี
22 นางสาววิลาสินี ธาราพงษ์
23 นางสาวณัฐมล เจนใจ
24 นางสาวจริยา สรานันท์
25 นายสมาน เกตุน้ำเที่ยง
26 นางสาวอริศรา วงษ์ขัน
27 นายบัญชาการ วงษ์ธรรม
28 นางนุสรา ร่วมเจริญ
29 นางสาวเขมรินทร์ คำปัญญา
30 นางสาวพิมพ์ประไพ หนูจ้อย
31 นางสาวไกรวี ธัญนายก
32 นางสาวณปภา จะรา

Untitled Document