..::ระบบตรวจสอบและคัดกรองการประเมินวิทยฐานะ ว.PA::..

..::ระบบการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567::..

 

ที่ ชื่อ นามสกุล บันทึกข้อตกลง
PA 1/ส
ข้อมูลด้านที่1 ข้อมูลด้านที่2 ข้อมูลด้านที่3 SAR
ผลประเด็นท้าทาย
1 นางนฤมล วัฒนวิกกิจ
2 นายสมพร ชอบทำดี
3 นางสุปรานี ชนะโชติ
4 นางธีรรัตน์ ไตรเดช
5 นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์
6 นางนภัสวรรณ คงรื่น
7 นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์
8 นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง
9 นายนาวิน แป้นเหลือ
10 นางสาวฐาปนี เทียนมาศ
11 นางโสรญา จันหวา
12 นางสาวภัสสร สุดสมัย
13 นางสาววิลาสินี ภายสันใจ
14 นายสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์
15 ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ เกตุพร
16 นายภูรี สิริเถลิงเกียรติ
17 นางสาวภัทรฉัตร บุญเทียม
18 นางสาวมนัสนันท์ สังข์บุญชู
19 นางสาวอมรรัตน์ ศรีกวนชา
20 นายสุรชา แสงทรัพย์
21 นายทรรศิน อุษาวิจิตร์
22 นางเรณู ขวัญแก้ว
23 นางตันติวรรณ แสงแก้ว
24 นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์
25 นางปาริชาติ อุษาวิจิตร์
26 นางสาวชนิดาภา สุวรรณแส
27 วราพร กลับเป็นสุข
28 กชนิภา ฐิติจอมเดช
29 นางสาววนิชนันท์ สามสี
30 นายอมเรศ ชาตรูปะชีวิน
31 นางสาวกุลพัชร ศรีสุภาพ
32 นายปกรณ์ อ้วนล่ำ
33 นางสาวชนัดดา เทียนฤกษ์

Untitled Document