..::ระบบตรวจสอบและคัดกรองการประเมินวิทยฐานะ ว.PA::..

..::ระบบการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567::..

 

ที่ ชื่อ นามสกุล บันทึกข้อตกลง
PA 1/ส
ข้อมูลด้านที่1 ข้อมูลด้านที่2 ข้อมูลด้านที่3 SAR
ผลประเด็นท้าทาย
1 นายเศกสม เชื้อสุวรรณ
2 นางสาวภรณ์มิน โสภาพล
3 นางสาวสาริณี มาป้อง
4 นางสาวสุฑาศิณี ตุ้มหอม
5 นางชุติกาญจน์ ไหลกูล
6 นางสาวญาดา สืบจากปล้อง
7 นางประภารัตน์ เมฆแสงสี
8 นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม
9 นางสาวพรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์

Untitled Document