..::ระบบตรวจสอบและคัดกรองการประเมินวิทยฐานะ ว.PA::..

..::ระบบการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567::..

 

ที่ ชื่อ นามสกุล บันทึกข้อตกลง
PA 1/ส
ข้อมูลด้านที่1 ข้อมูลด้านที่2 ข้อมูลด้านที่3 SAR
ผลประเด็นท้าทาย
1 นางศยามล ศุภเวที
2 นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา
3 นายนิทัศน์ แป้นอ้อย
4 นายกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์
5 นางสาวกนกศรี พงษ์เทียน
6 นายธารา มาบุญคง
7 นายกล้าณรงค์ พรมมี
8 นายคมสันติ มีแสงนิล

Untitled Document