..::ระบบตรวจสอบและคัดกรองการประเมินวิทยฐานะ ว.PA::..

..::ระบบการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567::..

 

ที่ ชื่อ นามสกุล บันทึกข้อตกลง
PA 1/ส
ข้อมูลด้านที่1 ข้อมูลด้านที่2 ข้อมูลด้านที่3 SAR
ผลประเด็นท้าทาย
1 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร
2 นางสุนีย์ ขันธวิธิ
3 นายนิพนธ์ วงศ์เกษม
4 นางสาวสิริวรรณ มีรอด
5 นางนนทพร แจ้งกลปาน
6 นางสาวสุธาวัลย์ ภูคัสมาส
7 นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ สัมมาชีพ
8 นายพิรักษ์ บุญศิริ
9 นางสาวนภัทรชนก กุลเจริญ
10 นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ
11 นางสาวธนพร พันธุ์เพ็ง
12 นางสาวสุจิตรา สินธุแสง
13 นางสาวชุลีวรรณ ต้นสมบูรณ์
14 นายอานนท์ จันทรมุข
15 นายเจนภพ ธีระวิทย์

Untitled Document