..::ระบบตรวจสอบและคัดกรองการประเมินวิทยฐานะ ว.PA::..

..::ระบบการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567::..

 

ที่ ชื่อ นามสกุล บันทึกข้อตกลง
PA 1/ส
ข้อมูลด้านที่1 ข้อมูลด้านที่2 ข้อมูลด้านที่3 SAR
ผลประเด็นท้าทาย
1 นายชยกฤต ขำเถื่อน
2 นางสาวพัชรินทร์ ภักดีสมัย
3 นายณัฐพล ฝักคูณ
4 นายฤทธิลักษณ์ พิชัยคำ
5 นายสุธาวัชร์ แสงพรรณ์
6 นางสาวดลนภา เทียนน้อย
7 นางสาววราพร ม่วงประถม
8 นายศุภกร ดนตรี
9 นางสาววาสนา สาระจันทร์

Untitled Document