..::ระบบตรวจสอบและคัดกรองการประเมินวิทยฐานะ ว.PA::..

..::ระบบการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567::..

 

ที่ ชื่อ นามสกุล บันทึกข้อตกลง
PA 1/ส
ข้อมูลด้านที่1 ข้อมูลด้านที่2 ข้อมูลด้านที่3 SAR
ผลประเด็นท้าทาย
1 นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร
2 นางรัชนีวรรณ รื่นสุนทร
3 นางพัชรี ดัดผดุง
4 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์
5 นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร
6 นางพัชรี แก้วไสย
7 นางสาวกนกรัตน์ สิทธา
8 นางสาวทิพวรรณ เกษรโอสถ
9 นางสาวจรรยา เกิดแก้ว
10 นางสาววรรณวิสา สมัยมาก
11 ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต สุทธิลักษณ์
12 นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม
13 นางสาวรัสวดี ไชยสง่าศิลป์
14 นางสาววนิดา ขันติ
15 นางสาววริศรา ไชยชนะ
16 นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม

Untitled Document