..::ระบบตรวจสอบและคัดกรองการประเมินวิทยฐานะ ว.PA::..

..::ระบบการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567::..

 

ที่ ชื่อ นามสกุล บันทึกข้อตกลง
PA 1/ส
ข้อมูลด้านที่1 ข้อมูลด้านที่2 ข้อมูลด้านที่3 SAR
ผลประเด็นท้าทาย
1 นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย
2 นางสาวศลิษา ร้อยศรี
3 นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง
4 นายชยพล หงษ์ภู่
5 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง
6 นางจิรัชญา สารีโท
7 นางสาวผ่องพรรณ ปั้นสุขอร่าม

Untitled Document