ส่งรายละเอียดโครงการปี 2565
 
-กลุ่มบริหารวิชาการ
-กลุ่มบริหารงานบุคคล
-กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
-กลุ่มบริหารทั่วไป
-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
-สำนักงานผู้อำนวยการ