ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

Login Admin

ค้นหาข้อมูลตามรายชื่อผู้รับเช็ค

 

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)


ที่ ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค หมายเหตุ วันที่ รายละเอียด
1 น.ส.นิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ 1010296442 เงินยืมค่าใช้จ่ายในการอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (สำหรับค่าวิทยากรและค่าอาหาร) กลุ่มบริหารวิชาการ 2023-03-27
2 น.ส.สุจิตรา สินธุแสง 1260334783 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ กทม. กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 2023-03-27
3 น.ส.ลัดดาภา รสสุธรรม 1010664603 ค่าน้ำประปา ก.พ.66 2023-03-27
4 น.ส.ลัดดาภา รสสุธรรม 1010664603 จ่ายค่าขยะมูลฝอย มี.ค.66 2023-03-27
5 น.ส.มณธิชา พงษ์โต 1010619683 ซื้อวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรม ห้องเรียนพิเศษสองภาษา (EP) 2023-03-23
6 น.ส.เด่นดวง ศิลป์พิทักษ์วงศ์ 1020355190 ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน สัปดาห์สุดท้าย จำนวน 1 วัน โครงการอาหารกลางวัน 2023-03-23
7 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 0561099014 ซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ Oxford Placement Test จำนวน 41 ชุด ห้องเรียนพิเศษนานาชาติ (IP) 2023-03-23
8 ร้านวินัย แอร์ คอน โดยนายนภาดล เอี่ยมพ่อค้า 1280610050 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Eminent ขนาด 36000 BTU (เบอร์ 5) ห้อง 341 จำนวน 2 ชุด ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ต้น 2023-03-23
9 ร้านวินัย แอร์ คอน โดยนายนภาดล เอี่ยมพ่อค้า 1280610050 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Eminent ขนาด 36000 BTU (เบอร์ 5) ห้อง 333 จำนวน 2 ชุด ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ต้น 2023-03-23
10 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ห้องเรียนพิเศษสองภาษา (EP) 2023-03-23
11 บริษัท ธนัชชนม์ ทรานสปอร์ต จำกัด 10486702 จ้างเหมารถยนต์บัสปรับอากาศนำนักเรียน ม.1/2-3 ไปเข้าค่ายคณิตศาสตร์ Maths Genius Camp ณวังรี รีสอร์ท จ.นครนายก ห้องเรียนพิเศษสองภาษา (EP) 2023-03-23
12 บริษัท ธนัชชนม์ ทรานสปอร์ต จำกัด 10486702 จ้างเหมารถยนต์บัสปรับอากาศนำนักเรียน ม.1/1(Gifted) ไปเข้าค่ายคณิตศาสตร์ Maths Genius Camp ณวังรี รีสอร์ท จ.นครนายก ห้องเรียนพิเศษวิทย์ (ม.ต้น) 2023-03-23
13 บริษัท เทียนวัฒนาพริ้นติ้ง จำกัด 10486703 จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ป้าย Backdrop ห้องเรียนพิเศษสองภาษา (EP) 2023-03-23
14 นายจรัญ พันธุ์เสือ 10486704 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมล้างเครื่องปรับอากาศ ห้อง G1-G6, ห้องสมุดโครงการฯ ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ต้น 2023-03-23
15 บริษัท เอเซียกลาสคอนสทรัคชั่น จำกัด 10486705 จ้างติดตั้งช่องแสงแบบติดตาย กรอบอลูมิเนียมเงาลายสีชา (ห้อง 333) ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ต้น 2023-03-23
16 บริษัท เอเซียกลาสคอนสทรัคชั่น จำกัด 10486705 จ้างติดตั้งช่องแสงแบบติดตาย กรอบอลูมิเนียมเงาลายสีชา (ห้อง 341,347) ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ต้น 2023-03-23
17 นายนิทัศน์ แป้นอ้อย 1500395714 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 14-27 ก.พ.66 งานยานพาหนะ 2023-03-23
18 นายนิทัศน์ แป้นอ้อย 1500395714 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 1-10 มี.ค.66 งานยานพาหนะ 2023-03-23
19 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุใช้ในการจัดทำเอกสาร งานประกันคุณภาพ กลุ่มบริหารวิชาการ 2023-03-23
20 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2023-03-23
21 บริษัท ธนัชชนม์ ทรานสปอร์ต จำกัด 10473404 จ้างเหมารถยนต์บัสปรับอากาศนำนักเรียนไปศึกษาภุมิศาสตร์การท่องเที่ยว ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี กลุ่มสาระฯภาษาไทย 2023-03-23
22 บริษัท เอ็น.บี.แอล.บัวหลวง ทรานสปอร์ต จำกัด 10473405 จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศนำคณะครูไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 2023-03-23
23 บริษัท อินโนเวชั่น ไอเดียคลีน จำกัด 10473406 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทำโครงหลังคา ทางเข้าอาคาร 2 งานอาคารสถานที่ 2023-03-23
24 น.ส.อภินุช พรมทา 1010581880 เงินยืมจัดการอบรมทักษะดิจิทัล การสร้าง Application โดย Appsheet ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 2023-03-21
25 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 3040377167 ค่าลงทะเบียนกิจกรรมค่ายวิทย์ ม.6/1 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ปลาย 2023-03-21
26 น.ส.มนัสนันท์ สังข์บุญชู 1010776614 เงินยืมค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯม.ปลาย 2023-03-20
27 น.ส.วันทนีย์ บุญยะพัน 1010274317 เงินยืมค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษนานาชาติ (IP) 2023-03-20
28 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 1010108786 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน ห้องเรียนพิเศษสองภาษา (EP) 2023-03-20
29 นางสาวสิริกุล ปัญญาวัฒนานุกูล 10467799 ซื้อแก๊สหุ้งต้มอาหาร โครงการอาหารกลางวัน 2023-03-20
30 บริษัท อินโนเวชั่น ไอเดียคลีน จำกัด 10467800 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ห้องเรียนพิเศษสองภาษา (EP) 2023-03-20


ต่อไป หน้าสุดท้าย

Untitled Document