ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

Login Admin

ค้นหาข้อมูลตามรายชื่อผู้รับเช็ค

 

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)


ที่ ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค หมายเหตุ วันที่ รายละเอียด
1 นางสาวสิริกุล ปัญญาวัฒนานุกูล 10467795 ซื้อแก๊สหุ้งต้มอาหาร โครงการอาหารกลางวัน 2023-03-10
2 บริษัท เจ้าพรหมค้าข้าว จำกัด 10467796 ค่าข้าวหอมมะลิ, ข้าวเหลืองอ่อนคัดพิเศษ, ข้าวไรซ์เบอร์รี่ งานโครงการอาหารกลางวัน 2023-03-10
3 สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี 10467797 นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน (เงินรายได้สถานศึกษา) 2023-03-10
4 สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี 10467798 นำส่งเงินฝากคลัง (เงินรายได้สถานศึกษา) 2023-03-10
5 น.ส.ลัดดาภา รสสุธรรม 1010664603 ค่าน้ำประปา ม.ค.66 2023-03-10
6 น.ส.ลัดดาภา รสสุธรรม 1010664603 จ่ายค่าขยะมูลฝอย ก.พ.66 2023-03-10
7 นางประภารัตน์ เมฆแสงสี 2650153008 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2023-03-10
8 น.ส.สุจิตรา สินธุแสง 1260334783 เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 2023-03-10
9 นายอนุพงศ์ จูงใจ 2650213671 เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รับโล่รางวัลกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามทางวิชาการฯ ณ ม.นเรศวร กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 2023-03-10
10 นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร 6920086778 ซื้อวัสดุจัดนิทรรศการ โครงการพัฒนาทักษะภาษาและสืบสานภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระฯภาษาไทย 2023-03-10
11 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 0926000527 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 2023-03-10
12 หจก.เอฟบีทีสปอร์ต 2000 โดย นายชลาพันธ์ คเชนทะทอง 4600197984 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมค่ายยุวกาชาดและเนตรนารี (เต้นท์และแผ่นปูทับสีกรมท่า) งานกิจกรรมนักเรียน 2023-03-10
13 ร้านวินัย แอร์ คอน โดยนายนภาดล เอี่ยมพ่อค้า 1280610050 ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องพักครูคหกรรม หมวดคหกรรม 2023-03-10
14 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ (คหกรรม) 2023-03-10
15 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน งานห้องสมุด 2023-03-10
16 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน งานแนะแนว 2023-03-10
17 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน งานแนะแนว 2023-03-10
18 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 2023-03-10
19 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 2023-03-10
20 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 2023-03-10
21 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน งานวัดผลและประเมินผล 2023-03-10
22 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์จัดการเรียนการสอน กลุ่มบริหารวิชาการ 2023-03-10
23 บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 2023-03-10
24 บริษัท ทีชเทค จำกัด 1890131342 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ 2023-03-10
25 นายนิทัศน์ แป้นอ้อย 1500395714 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 1-17 ก.พ.66 งานยานพาหนะ 2023-03-10
26 นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง 4880204714 ซื้อแก้ว PP แข็ง 22 OZ. พร้อมฝา ยกดื่มสีน้ำเงิน งานแนะแนว 2023-03-10
27 บจ.พี.อาร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 1010134779 ซื้อเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น L4260 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 2023-03-10
28 บจ.พี.อาร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 1010134779 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนและเทียบโอน 2023-03-10
29 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 1010108786 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา 2023-03-10
30 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร 0200050974 ซื้อตะกร้าใส่พวงมาลัยและเครื่องหอม และแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 2023-03-10


หน้าแรก ย้อนกลับ

Untitled Document