ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
น.ส.มนัสนันท์ สังข์บุญชู 1010776614 16,939.00 16,939.00 เงินยืมค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯม.ปลาย 2023-03-20Untitled Document