ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
น.ส.วันทนีย์ บุญยะพัน 1010274317 150,000.00 150,000.00 เงินยืมค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษนานาชาติ (IP) 2023-03-20Untitled Document