ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
น.ส.อภินุช พรมทา 1010581880 29,300.00 29,300.00 เงินยืมจัดการอบรมทักษะดิจิทัล การสร้าง Application โดย Appsheet ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 2023-03-21Untitled Document