ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
น.ส.มณธิชา พงษ์โต 1010619683 585.00 585.00 ซื้อวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรม ห้องเรียนพิเศษสองภาษา (EP) 2023-03-23Untitled Document