ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
น.ส.เด่นดวง ศิลป์พิทักษ์วงศ์ 1020355190 2,940.00 2,940.00 ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน สัปดาห์สุดท้าย จำนวน 1 วัน โครงการอาหารกลางวัน 2023-03-23Untitled Document