ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 0561099014 5,740.00 53.64 5,686.36 ซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ Oxford Placement Test จำนวน 41 ชุด ห้องเรียนพิเศษนานาชาติ (IP) 2023-03-23Untitled Document