ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
บจ. ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) 2650264659 9,000.00 84.11 8,915.89 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ห้องเรียนพิเศษสองภาษา (EP) 2023-03-23



Untitled Document