ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
นายจรัญ พันธุ์เสือ 10486704 27,820.00 260.00 27,560.00 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมล้างเครื่องปรับอากาศ ห้อง G1-G6, ห้องสมุดโครงการฯ ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ต้น 2023-03-23Untitled Document