ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
บริษัท เอเซียกลาสคอนสทรัคชั่น จำกัด 10486705 16,050.00 150.00 15,900.00 จ้างติดตั้งช่องแสงแบบติดตาย กรอบอลูมิเนียมเงาลายสีชา (ห้อง 333) ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ต้น 2023-03-23Untitled Document