ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
นายนิทัศน์ แป้นอ้อย 1500395714 6,000.00 6,000.00 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 1-10 มี.ค.66 งานยานพาหนะ 2023-03-23Untitled Document