ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
บริษัท เอ็น.บี.แอล.บัวหลวง ทรานสปอร์ต จำกัด 10473405 10,000.00 100.00 9,900.00 จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศนำคณะครูไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 2023-03-23Untitled Document