ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
น.ส.นิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ 1010296442 24,140.00 24,140.00 เงินยืมค่าใช้จ่ายในการอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (สำหรับค่าวิทยากรและค่าอาหาร) กลุ่มบริหารวิชาการ 2023-03-27Untitled Document