ระบบแจ้งจ่ายเงินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ข้อมูลการจ่ายเงินของโรงเรียน (แสดงหน้าละ30รายการ)

ชื่อผู้รับเช็ค เลขที่บัญชี/เช็ค จำนวนเงิน ภาษี เงินจ่ายสุทธิ หมายเหตุ วันที่
น.ส.สุจิตรา สินธุแสง 1260334783 628.00 628.00 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ กทม. กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 2023-03-27Untitled Document