รายละเอียดนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงชุมนุม
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล ชั้น ห้อง
1 37159 สิริกาญจน์  เทพณรงค์ 1 12
2 37223 ปัญญารัตน์  ภู่เงิน 1 14
3 36305 พิตติพิชาญา  มหึมา 2 7
4 35811 ชัชฏาภรณ์  เกิดมั่งมี 3 11
5 35964 กมลพรรณ  นิสะโสกะ 3 15
6 34264 กวินธิดา  คำแพ่ง 5 3
7 36692 มณฑิดา  แดงพวน 5 10