รายละเอียดนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงชุมนุม
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล ชั้น ห้อง
1 36214 ธัญดา  กิตกูรธนสาร 1 5
2 36290 ชวัลนุช  พรหมวิลัย 1 7
3 36310 รัตนาวดี  มากมี 1 7
4 36404 ไอศวรรยา  มีทรัพย์ 1 9
5 36504 ปวริศา  จงรักษ์ 1 12
6 36594 เฟื่องรัตน์  รัตนสำอางค์ 1 14
7 35570 จิราพัชร  ขันถม 2 5
8 35725 ไอลดา  สุขขี 2 8
9 35763 อริศรา  ลพพึ่งชู 2 9
10 35859 ธนพร  บุญมาวัฒน์ 2 12
11 35992 มณฑิรา  สุขประเสริฐ 2 15
12 35995 ลูกจันทร์  บุญตา 2 15
13 35998 สุพิชญา  โพลงเงิน 2 15
14 35999 อนันต์ชนก  ชมวิชา 2 15
15 34888 นภสิริ  เทียนชัย 3 2
16 35141 ศิริขวัญ  ทองสวัสดิ์ 3 8
17 35142 ศิริรัตน์  แขกศิริ 3 8
18 35274 ชนิกานต์  รื่นไวย์ 3 12
19 35276 ชมพูนุช  ทันประโยชน์ 3 12
20 35286 ปพิชญา  ศิริวโรดม 3 12
21 34729 เพชรลดา  ดำริกิจเจริญ 4 2
22 34259 อภิชญา  ลพพึ่งชู 4 7
23 34413 น้ำอิงค์  เต่าจีน 4 9
24 34415 สุวพิจญ์  ทองดี 4 9
25 34435 อนัญญา  จอนเจียก 4 10
26 34611 วลีวรรณ  ศรีสม 4 13
27 33841 สุพิชฌาย์  ฐานะสุวรรณ์ 5 2
28 36008 ณัฐกฤตา  วรรณสิงห์ 5 2
29 33960 ปุณณภา  เพ็ญนภาภรณ์ 5 9
30 34106 ชาลิสา  หอมส่งกลิ่น 5 9
31 33963 มนัสนันท์  อุ่นใจ 5 10
32 34092 พิชญธิดา  เมืองจวง 5 11
33 33951 ธัญชนก  อินฤทธิ์ 5 12
34 33710 เกณิกา  เกิดมุด 5 13
35 33799 กนกลักษณ์  ชินะกุล 5 13
36 33080 ดุจนภา  วีระวานิชกุล 6 4
37 33227 กิจติญา  สีนิล 6 5
38 33430 ชนันต์ญา  สุนทรพฤกษ์ 6 6
39 33214 ยูกิ  มัทซึทาเกะ 6 7
40 33271 กานต์พิชชา  ไพโรจน์ 6 7
41 33288 พรนภัส  จิตตสุโภ 6 8
42 33281 ธนัญญา  ทองวิวัฒน์ 6 9
43 33332 เพ็ญพิสุทธิ์  อ้อทอง 6 9
44 33393 ชุติกาญจน์  ธนูบรรณ์ 6 9
45 33219 วัชรนารี  รื่นภาคบุตร 6 11