รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ครผู้สอน วันที่เรียน คาบที่สอน รายละเอียด
1 ศ21203 ดนตรีสากล1 นายชยกฤต ขำเถื่อน ศุกร์ 7-8 รายละเอียด
2 ศ21207 นาฏศิลป์1 นางสาววราพร ม่วงประถม ศุกร์ 7-8 รายละเอียด
3 ง20285 การขาย นางประภารัตน์ เมฆแสงสี ศุกร์ 7-8 รายละเอียด
4 ง20249 เกษตรทฤษฎีใหม่ นางสาวสาริณี มาป้อง ศุกร์ 7-8 รายละเอียด
5 ง20232 งานประดิษฐ์เครื่องประดับ นางสาวญาดา สืบจากปล้อง ศุกร์ 7-8 รายละเอียด
6 ง20231 งานประดิษฐ์เศษวัสดุ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ศุกร์ 7-8 รายละเอียด
7 ท21204 วรรณกรรมเยาวชน นางสาววนิดา ขันติ ศุกร์ 7-8 รายละเอียด
8 ท21203 ทักษะการอ่าน นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร ศุกร์ 7-8 รายละเอียด
9 ค21201 คณิตศาสตร์เสริม1 นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก ศุกร์ 7-8 รายละเอียด
10 ค21201 คณิตศาสตร์เสริม1 นางสาวศานันธินี ตั้งประเสริฐ ศุกร์ 7-8 รายละเอียด
11 ว21201 วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 นางสาวชนัดดา เทียนฤกษ์ ศุกร์ 7-8 รายละเอียด
12 ว21222 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ นางนฤมล วัฒนวิกกิจ ศุกร์ 7-8 รายละเอียด
13 ส20203 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 นายพิรักษ์ บุญศิริ ศุกร์ 7-8 รายละเอียด