รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ครผู้สอน วันที่เรียน คาบที่สอน รายละเอียด
1 ศ22202 ดนตรีสากล3 นายชยกฤต ขำเถื่อน พฤหัสบดี 7-8 รายละเอียด
2 ศ22204 ดนตรีไทย3 นายณัฐพล ฝักคูณ พฤหัสบดี 7-8 รายละเอียด
3 ศ22206 นาฏศิลป์3 นางสาววราพร ม่วงประถม พฤหัสบดี 7-8 รายละเอียด
4 ศ22208 การออกแบบ1 นางสาวดลนภา เทียนน้อย พฤหัสบดี 7-8 รายละเอียด
5 ง20234 งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน นางชุติกาญจน์ ไหลกูล พฤหัสบดี 7-8 รายละเอียด
6 ง20241 การปลูกพืชผักสวนครัว นางสาวสาริณี มาป้อง พฤหัสบดี 7-8 รายละเอียด
7 ง20242 การปลูกพืชทั่วไป นางสาวสุฑาศิณี ตุ้มหอม พฤหัสบดี 7-8 รายละเอียด
8 ง20263 งานไม้ประดิษฐ์ นายเศกสม เชื้อสุวรรณ พฤหัสบดี 7-8 รายละเอียด
9 ง20284 บัญชีเบื้องต้น นางประภารัตน์ เมฆแสงสี พฤหัสบดี 7-8 รายละเอียด
10 ท22203 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ นางรัชนีวรรณ รื่นสุนทร พฤหัสบดี 7-8 รายละเอียด
11 ท20203 การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า นางจิรัชญา สารีโท พฤหัสบดี 7-8 รายละเอียด
12 ว22224 เคมีในชีวิตประจำวัน นางสุปรานี ชนะโชติ พฤหัสบดี 7-8 รายละเอียด
13 ว22225 เคมีเครื่องสำอาง นางสาวภัสสร สุดสมัย พฤหัสบดี 7-8 รายละเอียด
14 อ22201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ นายสมาน เกตุน้ำเที่ยง พฤหัสบดี 7-8 รายละเอียด
15 พ22201 พลศึกษา(แฮนด์บอล) นายกล้าณรงค์ พรมมี พฤหัสบดี 7-8 รายละเอียด