รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ครผู้สอน วันที่เรียน คาบที่สอน รายละเอียด
1 ศ23205 จิตรกรรม1 นางสาวดลนภา เทียนน้อย จันทร์ 7-8 รายละเอียด
2 ศ23207 ดนตรีสากล5 นายชยกฤต ขำเถื่อน จันทร์ 7-8 รายละเอียด
3 ศ23209 ดนตรีไทย5 นางสาววาสนา สาระจันทร์ จันทร์ 7-8 รายละเอียด
4 ศ23211 นาฏศิลป์5 นายสุธาวัชร์ แสงพรรณ์ จันทร์ 7-8 รายละเอียด
5 ง20286 การเงินการธนาคาร นางประภารัตน์ เมฆแสงสี จันทร์ 7-8 รายละเอียด
6 ง20237 งานตัดเย็บกระเป๋าผ้า นางชุติกาญจน์ ไหลกูล จันทร์ 7-8 รายละเอียด
7 ง20265 ช่างเดินสายไฟในอาคาร นายเศกสม เชื้อสุวรรณ จันทร์ 7-8 รายละเอียด
8 ท23203 ทักษะการนำเสนอ นางสาวรัสวดี ไชยสง่าศิลป์ จันทร์ 7-8 รายละเอียด
9 ท23204 ศาสตร์การสื่อสาร นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร จันทร์ 7-8 รายละเอียด
10 ว23216 STEMเพื่อสร้างInnovation2 นางธีรรัตน์ ไตรเดช จันทร์ 7-8 รายละเอียด
11 ว23202 วิทยาศาสตร์คำนวณ นางนภัสวรรณ คงรื่น จันทร์ 7-8 รายละเอียด
12 อ23201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ5 นางสาววิราภรณ์ จันทร์เหมือน จันทร์ 7-8 รายละเอียด
13 พ23201 พลศึกษา(เทควันโด) นางสาวกนกศรี พงษ์เทียน จันทร์ 7-8 รายละเอียด