..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36713 กฤตยา น้อยทอง คีตะมวยไทย ไม่มี ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
2 36714 กัญญาภัค แก้วรักษา เครื่องสายไทย ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
3 36715 กีรติกันต์ ผาสุขถิน English พาเพลิน ไม่มี ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
4 36716 จิรภา ห้วยหงษ์ทอง Crossword ม.ต้น ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
5 36717 จีรนันท์ บุญเขต แกะสลัก จัดดอกไม้ เเละจัดผ้า ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
6 36718 ชญาภา รื่นอารมณ์ คีตะมวยไทย ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
7 36719 ญาดา ไวยบุตรี แกะสลัก จัดดอกไม้ เเละจัดผ้า ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
8 36720 ฐิตาภรณ์ เพ็งกลิ่น แกะสลัก จัดดอกไม้ เเละจัดผ้า ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
9 36721 ณิชนันทน์ รัมมะกรี comic การ์ตูนเรื่องสั้น ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
10 36722 ณิชมน ปั้นดี ดูหนัง ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
11 36723 ณิชาภา วานิชคาม คิดส์ คิด ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
12 36724 นัทชา เชื้อแก้ว พุทธรรมนำชีวิต ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
13 36725 เบญญาภา เลขยันต์ comic การ์ตูนเรื่องสั้น ไม่มี ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
14 36726 ประภาโสม อุทยาน ดูหนัง ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
15 36727 พิจิตตรา อัศวภูษิตกุล Science movies ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
16 36728 พิชญธิดา จันทร์ภักดี Crossword ม.ต้น ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
17 36729 พิมพิชา ขุนหมื่น เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
18 36730 ภาวินี หาญสนาม Enjoy Japan ไม่มี ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
19 36731 มนพัสวี ภัคพลโรจนานนท์ เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
20 36732 มินตรา สุบรรณพงษ์ Enjoy Japan ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
21 36733 รสิตา รัตนพันธ์ รอบรู้ รอบโลก ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
22 36734 วนัสนันท์ ภู่เนาว์สิงห์ Inspiring Science ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
23 36735 วรหทัย เมฆดี Crossword ม.ต้น ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
24 36736 วริศรินทร์ เผือดผ่อง หมอภาษา ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
25 36737 วิริยาดา ชุติอาภากร Science movies ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
26 36738 ศิริญญา ถุงเงิน comic การ์ตูนเรื่องสั้น ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
27 36739 สิริกัญญา ทาศรี คิดส์ คิด ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
28 36740 สุตาภัทร ตลับนาค ร้องเพลงไทยและสากล ไม่มี ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
29 36741 อศิราห์ หอมนาน Enjoy Japan ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
30 36742 อารดา บรรพโต ดูหนัง ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................