..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 10
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 37043 กชพร ปุ้ยไทย ธรรมศึกษา คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
2 37044 กวินธิดา ปามุทา นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
3 37045 กัญญาณัฐ สีคร้าม บาสเกตบอล คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
4 37046 กัญญาภัทร แดงนาเพียง เครื่องสายไทย วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
5 37047 กัญพัชญ์ บำรุงสุข เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
6 37048 เกวลิน สงวนทรัพย์ คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
7 37049 จุฑาทิพย์ ขันธแสง ห้องสมุด นาฏศิลป์1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
8 37050 ชัญษร สุขสำราญ ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
9 37051 ชุติภ์ยา บี้สมบูรณ์ เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) ดนตรีสากล1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
10 37052 ณัฐฐา ช่วยบุดดา GSP สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
11 37053 ธนวรรณ เรืองประยูร คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
12 37054 ธนิดา จันทร์กระจ่าง ปี่พาทย์ไทย นาฏศิลป์1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
13 37055 ธัญพิชชา ภูพิทักษ์ เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา ทักษะการอ่าน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
14 37056 ธันยพร แซ่อึ้ง เปิดประตูสู่นิพพาน ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
15 37057 นิชานาถ ปัญญานาย ดูหนัง งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
16 37058 นิชาภา เกษรโอสถ คำคม งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
17 37059 ปนัดดา กลินณศักดิ์ บาสเกตบอล วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
18 37060 ปภัสสร ไวยทิ บาสเกตบอล นาฏศิลป์1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
19 37061 ไปรยา อรุณรัตน์ บาสเกตบอล วรรณกรรมเยาวชน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
20 37062 พรชิตา ศุภภาดล คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นาฏศิลป์1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
21 37063 พรนัชชา ยิ่งยวด บาสเกตบอล คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
22 37064 พรสินี จักร์กร บาสเกตบอล ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
23 37065 พลวดี ศรีสมัย บรรณารักษ์น้อย งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
24 37066 พิชญธิดา วงษ์จำนงค์ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
25 37067 พิมพ์พิชชา วงพยัฆค์ ดูหนัง งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
26 37068 เพ็ญสุข เรืองศรี บาสเกตบอล วรรณกรรมเยาวชน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
27 37069 ลลิตภัทร แพทย์สิทธิ์ คำคม คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
28 37070 วนิดา ศิริไชย บาสเกตบอล นาฏศิลป์1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
29 37071 วรกาญจน์ เงินเจริญ บาสเกตบอล เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
30 37072 วรกานต์ การเนตร เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
31 37073 วรินทร ตีระลาภสุวรรณ ชุมนุมพยาบาล นาฏศิลป์1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
32 37074 สลิสา หงวนประเสริฐ ชุมนุมพยาบาล งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
33 37075 สิริรัตน์ จิตรัตน์ กรีฑา คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
34 37076 สุภัสสรา ชุมพล กรีฑา คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
35 37077 สุภาวิตา ศิริมงคล GSP สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
36 37078 อทิตจญา นิรภัย กวีเยาวชน คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
37 37079 อธิติยา อ่อนหวาน ดูหนัง การขาย ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
38 37080 อภัสรา บัวทอง อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
39 37081 อมลรดา ทิโพธิ์คา เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
40 37082 อรวรรยา คำจำปา สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................