..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 11
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 37083 กัญญาพัชร สุนทรสุข สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
2 37084 กันยากร โพธิ์สวัสดิ์ คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา ทักษะการอ่าน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
3 37085 คีตภัทร เนื้อเย็น รอบรู้ รอบโลก ทักษะการอ่าน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
4 37086 จิณห์นิภา ใจดี รอบรู้ รอบโลก ทักษะการอ่าน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
5 37087 ชญานิศ บัวพิมพ์ กลองไทย วรรณกรรมเยาวชน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
6 37088 ชญานุตม์ เดชศร รอบรู้ รอบโลก คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
7 37089 ชญาภา ไกรชิด ชุมนุมพยาบาล ทักษะการอ่าน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
8 37090 ชัชรีญา แซ่เอ็ง ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) นาฏศิลป์1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
9 37091 ชิชา อาจวิไล คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
10 37092 ฐานิดา แก้วเจริญผล ดูหนัง งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
11 37093 ณัฐกฤตา ปาวีชัย เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) ดนตรีสากล1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
12 37094 ณัฐภัสสร สุขเนียม คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
13 37095 ธนภร จันตะศรี เปิดประตูสู่นิพพาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
14 37096 ธนรัตน์ โอสถ รอบรู้ รอบโลก ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
15 37097 ธนัชญา โฉมจันทร์ รอบรู้ รอบโลก ทักษะการอ่าน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
16 37098 ธนัญญา ศิลมั่น เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
17 37099 ธัชภร ชลคีรี รอบรู้ รอบโลก ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
18 37100 ธัญชนก ทองมา รอบรู้เรื่องจีน ทักษะการอ่าน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
19 37101 นัทชา วินัยกิจ Exchange Students วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
20 37102 นิชามณ สงวนงาม รอบรู้ รอบโลก ทักษะการอ่าน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
21 37103 นิรชา รักษาชน Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
22 37104 บุณยานุช ขันทอง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
23 37105 ปภัสวรรณ ภาคบุญ รอบรู้ รอบโลก ทักษะการอ่าน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
24 37106 ปิยวรรณ กสิพันธ์ คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา ทักษะการอ่าน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
25 37107 ปุญญิศา เปล่งรัศมี Enjoy Japan วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
26 37108 พรนภัส โพธิ์หอม เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ทักษะการอ่าน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
27 37109 พรสิวลี ทองทวิง สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน วรรณกรรมเยาวชน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
28 37110 พิชญาภัค พงษ์สุภาพ ชุมนุมพยาบาล งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
29 37111 พิชามญธุ์ อินสำราญ comic การ์ตูนเรื่องสั้น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
30 37112 พิมพ์ชนก คงสุวรรณ์ รอบรู้เรื่องจีน ทักษะการอ่าน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
31 37113 รดา คำเฉลียว เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
32 37114 รัชนก หิมพานต์ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
33 37115 ลภัสชวัล มานะกุล สนุกกับSTEM งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
34 37116 ลลิลทิพย์ แก้วสีดำ รอบรู้ รอบโลก การขาย ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
35 37117 วรกานต์ สังข์เมือง รอบรู้ รอบโลก ทักษะการอ่าน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
36 37118 วราพร อาสมานพันธ์ เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
37 37119 วิรุฬห์กานต์ เชื้อรุ่ง เปิดประตูสู่นิพพาน นาฏศิลป์1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
38 37120 ศุภิสรา โพธิ์ชีพันธ์ English พาเพลิน ทักษะการอ่าน ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
39 37121 อภิรมล รอดเจริญ วอลเลย์บอล คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
40 37122 อริษา อินทรธานี รอบรู้ รอบโลก ทักษะการอ่าน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................