..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 12
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 37123 กมินชญา นาชะวี เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
2 37124 กัญญาวีร์ ดีขยัน ธรรมศึกษา ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
3 37125 กันยา ปีตวิบลเสถียร Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
4 37126 การดี วิเชียรวรรณ์ comic การ์ตูนเรื่องสั้น ดนตรีสากล1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
5 37127 กิติมา งามคณะ รอบรู้ รอบโลก การขาย ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
6 37128 เกวลิน พวงเจริญ ร้องเพลงไทยและสากล นาฏศิลป์1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
7 37129 ชญาพร เรืองประยูร comic การ์ตูนเรื่องสั้น งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
8 37130 ชนากานต์ นาคสินธ์ คำคม การขาย ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
9 37131 ชมพูแพร หวานทอง สนุกกับSTEM ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
10 37132 โชติกา โกสัย สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ดนตรีสากล1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
11 37133 ญาณิศา เกิดกล้า คีตะมวยไทย งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
12 37134 ญาณิศา จันทโชติ รอบรู้เรื่องจีน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
13 37135 ณฐมน รติสกุลดิลก Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
14 37136 ณัชพันธ์ ตรวจนอก หมอภาษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
15 37137 ณัฐวรารินทร์ โกพลรัตน์ comic การ์ตูนเรื่องสั้น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
16 37138 ณัฐิณี เส็งเกรียว อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา ทักษะการอ่าน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
17 37139 ทิพย์วารี เรืองบุญญา ท่องอาขยานทำนองเสนาะเพื่อการเเข่งขัน ดนตรีสากล1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
18 37140 ธมลวรรณ จันทร์ศรีเมือง รอบรู้ รอบโลก นาฏศิลป์1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
19 37141 ธัญวรัตม์ คำไสย์ รอบรู้ รอบโลก ดนตรีสากล1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
20 37142 ธิชา พัดเกิด วงโยธวาทิต คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
21 37143 บุษกร รักบุญ GSP สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
22 37144 ปภาพินท์ เฉลิมโชติ กวีเยาวชน วรรณกรรมเยาวชน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
23 37145 ปภาวรินท์ มีประวัติ เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
24 37146 ปิยะนุช จันทร์โชติ บาสเกตบอล วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
25 37147 พรนัชชา โพธิ์หอม เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ทักษะการอ่าน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
26 37148 พิชญา ตรีลพ เครื่องสายไทย งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
27 37149 พิมพ์ชนก จันทร์งาม เปิดประตูสู่นิพพาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
28 37150 เพ็ญพิชชา ปักษี English พาเพลิน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
29 37151 ภคนันท์ เสลา Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม นาฏศิลป์1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
30 37152 ภัคจิรา ภูหลง รอบรู้ รอบโลก วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
31 37153 ภัทรพร จานุสังข์ นิทานคุณธรรม งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
32 37154 ภัทรศยา ภาควิชัย รอบรู้ รอบโลก วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
33 37155 วรรณนรี เทพทิม เจอนั่นเจอนี่ ทักษะการอ่าน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
34 37156 วรัญญา เชยสกุล Enjoy Japan วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
35 37157 ศิรภัสสร หวังผล English พาเพลิน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
36 37158 สโรชา พรมจันทร์ บาสเกตบอล ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
37 37160 สุภารักษ์ สุขสาร รอบรู้ รอบโลก วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
38 37161 อรนรินทร์ พัดโบก ท่องอาขยานทำนองเสนาะเพื่อการเเข่งขัน ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
39 37162 ไอรดา บุญเรือน อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................