..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 13
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 37163 กชนิภา พิพิธกุล สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
2 37164 กมลชนก พยมโพธิ์ รอบรู้เรื่องจีน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
3 37165 กัลยรัตน์ นิธิลาภ รอบรู้ รอบโลก คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
4 37166 กุลธิดา ดนตรี ชุมนุมพยาบาล ทักษะการอ่าน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
5 37167 จารุกัญญ์ สนธิเทศ รอบรู้ รอบโลก เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
6 37168 ชมพูนุท กิจไพบูลย์รัตน์ จอมสุรางค์คอรัส คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
7 37169 ชลิดา มีสมโภชน์ Enjoy Japan วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
8 37170 ชุติกาญจน์ โฆธิพันธุ์ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
9 37171 ณัฐธิดา ศรีสังข์ คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
10 37172 ณัฐวรา เฉลิมฉัตร์ บรรณารักษ์น้อย ทักษะการอ่าน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
11 37173 ธวัลรัตน์ ดาวเรือง รอบรู้เรื่องจีน คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
12 37174 ธัญชนก ภูผาอินทร์ comic การ์ตูนเรื่องสั้น คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
13 37175 ธัญญาวรรณ ภูษา เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) วรรณกรรมเยาวชน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
14 37176 ธันยาพร แคล่วคล่อง กรีฑา การขาย ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
15 37177 นภัสสร ทวีพันธ์ วอลเลย์บอล งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
16 37178 นภาดา รังสิโย ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
17 37179 นริศรา นิลคูหา เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) วรรณกรรมเยาวชน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
18 37180 นิชาพร พวงมาลัย ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) วรรณกรรมเยาวชน ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
19 37181 ปัญจรัตน์ หงษ์ทองคำ วอลเลย์บอล ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
20 37182 ปัทมาภรณ์ ภู่นาค Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
21 37183 ปานวารี มงคลโชติรัตน์ English พาเพลิน คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
22 37184 พัชรวีย์ พลีรักษ์ คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
23 37185 พิชญาภา กาญจนสุนทร ปี่พาทย์ไทย เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
24 37186 พิชยาภรณ์ ศรีนันทา พุทธรรมนำชีวิต ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
25 37187 พีระดา สะแกคุ้ม English พาเพลิน วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
26 37188 พุทธิมา หิรัญพานิช กวีเยาวชน วรรณกรรมเยาวชน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
27 37189 เพชรไพลิน ตวงโชคดี กวีเยาวชน วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
28 37190 ภัทรวดี บุรกรณ์ คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
29 37191 รัสริณทร์ งามเจริญเลิศสิน สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
30 37192 ลัดดาวรรณ วงษ์พรหม เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
31 37194 วรกณิษฐ พิมาลัย ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
32 37195 สุชาดา รอดมณี ธรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
33 37196 สุภาวดี บัวหลวง คีตะมวยไทย การขาย ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
34 37197 สุมัทชา คงธารา รอบรู้เรื่องจีน คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
35 37198 อพิศรา จิตตคาม คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
36 37199 อัญชิษฐา โพธิ์สวัสดิ์ เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
37 37200 อัญรินทร์ จิตรรัตน์ ธรรมศึกษา วรรณกรรมเยาวชน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
38 37201 อัญรินทร์ มะลิซ้อน GSP สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ ทักษะการอ่าน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
39 37202 อารินชญา วรรณรัง สนุกกับSTEM เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
40 37393 จิรัชยา จุงใจ เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................