..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 14
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 37203 กวินตรา แย้มเจริญ กรีฑา คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
2 37204 กวินทรา บินอารี เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) วรรณกรรมเยาวชน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
3 37205 กัญจนพร บุญรีรัญ หมอภาษา คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
4 37206 กุลปรีดา เพียรธัญกรณ์ หมอภาษา คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
5 37207 จิตประภัสสร นาคบัว GSP สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
6 37208 ชญานิน เนคมานุรักษ์ ร้องเพลงไทยและสากล วรรณกรรมเยาวชน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
7 37209 ชญานิศ พรมมิตธิกุล เจอนั่นเจอนี่ การขาย ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
8 37210 ชญานุข แสงพรหมวิหาร วอลเลย์บอล ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
9 37211 ชนัญชิดา ดุลยาภรณ์ คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
10 37212 ชนิกานต์ จันโสดา กลองไทย วรรณกรรมเยาวชน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
11 37213 ชนิศา กลิ่นเนียม นิทานคุณธรรม เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
12 37214 ชลธิชา ศรีนาคล้วน รอบรู้ รอบโลก วรรณกรรมเยาวชน ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
13 37215 ญาณกร ยอดนิล กรีฑา ทักษะการอ่าน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
14 37216 ญานิศา คำบุญ English พาเพลิน นาฏศิลป์1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
15 37217 ณัฐชากรณ์ นวนจันทร์ กลองไทย เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
16 37218 ทิพย์รดา สุขสนิท ชุมนุมพยาบาล คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
17 37219 ธีรกานต์ ศรีสุวรรณ์ บาสเกตบอล ทักษะการอ่าน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
18 37220 นิชนันท์ ภูมีนา เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
19 37221 ปรัชญาพรณ์ อิ่นแก้ว ดูหนัง คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
20 37222 ปริยาภัทร สุมาลี รอบรู้เรื่องจีน วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
21 37224 ปาจรีย์ ขุนปักษี การอ่านทำนองเสนาะ งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
22 37225 พลอยไพลิน ภาชนะ Move Your Step เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
23 37226 พลอยศิกานต์ จันภิลม ชุมนุมพยาบาล คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
24 37227 พิชญธิดา บริพันธ์ รอบรู้เรื่องจีน งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
25 37228 ฟ้าใส เสนาพันธ์ วอลเลย์บอล ทักษะการอ่าน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
26 37229 เฟื่องฟ้า ตันชัยมงคล GSP สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ วรรณกรรมเยาวชน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
27 37230 ภัสวัลย์ กองวุฒิ หมอภาษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
28 37231 มณฑิกา ชูสังข์ วอลเลย์บอล นาฏศิลป์1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
29 37232 มนพร สุขประเสริฐ จอมสุรางค์คอรัส งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
30 37233 เมขลา หิรัญอาจ Enjoy Japan งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
31 37234 รินรดี ยอดฤทธิ์ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
32 37235 เรณุกา ขจรกสิรัตน์ อ่านเพื่อรู้กับสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
33 37236 วชิราภรณ์ แก้วเลี้ยง การอ่านทำนองเสนาะ เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
34 37237 วิภาดา เฟื่องอาวรณ์ ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
35 37238 วีรยา ไกรทัต วอลเลย์บอล เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
36 37239 สุชานารี ไตรสะดับ ชุมนุมพยาบาล คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
37 37240 สุรดา เรือนแพ นิทานคุณธรรม นาฏศิลป์1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
38 37241 อทิตา แซ่โค้ว Move Your Step งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
39 37242 อภิญญา สุขสมจิต คีตะมวยไทย คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................