..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 15
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 37243 กนกรดา วงศ์จัตุรภุช เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
2 37244 กวินธิดา สุขรำมิ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นาฏศิลป์1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
3 37245 กษมา ม่วงงาม เจอนั่นเจอนี่ คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
4 37246 กัญญาพัชร แท่นรัตน์ เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
5 37247 กันณิชา แจ้งเจริญ เจอนั่นเจอนี่ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
6 37248 ขวัญข้าว ไกรโรจน์ ธรรมศึกษา วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
7 37249 ซินเวีย ศรีสมาน เปิดประตูสู่นิพพาน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
8 37250 ณภัทร ตันฮะ วอลเลย์บอล ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
9 37251 ณัฐชา วังใน ดูหนัง งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
10 37252 ณัฐณิชา มังคะลา เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
11 37253 ณัฐนิชา ขันขาว ชุมนุมพยาบาล คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
12 37254 ณัฐมน ศาสตร์สาระ เครื่องสายไทย คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
13 37255 ณิชานันท์ ภาคศิลป์ บาสเกตบอล ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
14 37256 ธมลวรรณ แฟงฟ้อย การอ่านทำนองเสนาะ งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
15 37257 ธารารินทร์ ขันธสิทธิ์ พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
16 37258 นพเก้า ม่วงขำ รอบรู้ รอบโลก งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
17 37259 นภัสรพี นมเนย เจอนั่นเจอนี่ นาฏศิลป์1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
18 37260 นลิตา อินทร์อ่อน เจอนั่นเจอนี่ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
19 37261 นิชนันท์ กายเพ็ชร JP Yukata Custom นาฏศิลป์1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
20 37262 เนตรอัปสร ไวยบุญญา ธรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
21 37263 บุณยาพร พงษ์แสวง ธรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
22 37264 บุษญนันท์ ทองอินทร์ นิทานคุณธรรม วรรณกรรมเยาวชน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
23 37265 ปนัดดา สุวรรณกิจ ธรรมศึกษา วรรณกรรมเยาวชน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
24 37266 ปริญญกุล วงศ์อ่วม วงโยธวาทิต ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
25 37267 ปลายฝน ธรรมนิยาย เจอนั่นเจอนี่ งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
26 37268 ปาณิศา สีหมากสุข บาสเกตบอล เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
27 37269 พรนัชชา แสงจันทร์ รอบรู้ รอบโลก งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
28 37270 พิชญธิดา ชูรัตน์ เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
29 37271 พิชญาณี ญาณลาภ เจอนั่นเจอนี่ วรรณกรรมเยาวชน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
30 37272 พิชญาภัค กาญจนสุนทร กลองไทย เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
31 37273 พีรญาณ์ ดีเขียว วอลเลย์บอล คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
32 37274 ภัคคมณฐ์ ขอวร คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ดนตรีสากล1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
33 37275 ภิญญาพัชญ์ มุกดา เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) วรรณกรรมเยาวชน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
34 37276 มาริตา สีถั่ว A- maths ม.ต้น คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
35 37277 ศิรภัสสร ขันธรักษ์ เปิดประตูสู่นิพพาน วรรณกรรมเยาวชน ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
36 37278 ศิริรัตนาภรณ์ ทองย้อย สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
37 37279 ศิริฬภัทร ชนบท บาสเกตบอล วรรณกรรมเยาวชน ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
38 37280 สุพนิดา ผ่องปัญญา Enjoy Japan ทักษะการอ่าน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
39 37281 ไอญาดา ผึ้งหลวง comic การ์ตูนเรื่องสั้น เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
40 37282 ไอยรดา ใยกะมุข เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................