..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 16
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 37283 กมลชนก ปักธงชัย กลองไทย เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
2 37284 กวินธิดา จงวงศ์พิพัฒน์ วงโยธวาทิต ดนตรีสากล1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
3 37285 กัญญาณัฐ ขันธิฉัตร เจอนั่นเจอนี่ การขาย ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
4 37286 กัญญาวีร์ สุขพญา นิทานคุณธรรม ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
5 37287 กัณชลิกา สอนพันธ์ เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ วรรณกรรมเยาวชน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
6 37288 กานต์กวี กิจมล คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
7 37289 ซีเดวี่ กุพตะ ฟิสิกส์หรรษา เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
8 37290 ณัฐกานต์ ตรีพล ปี่พาทย์ไทย ทักษะการอ่าน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
9 37291 ณัฐชยา พลเมืองดี วอลเลย์บอล เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
10 37292 ณัฐญา คงสมบูรณ์ วอลเลย์บอล เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
11 37293 ณัฐฐา สุขุประการ รอบรู้ รอบโลก งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
12 37294 ณัฐณิชา จันทร์ทิพย์ วอลเลย์บอล คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
13 37295 ทวีริยา พรมราช สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
14 37296 ทิพย์ธารา อ้อคำ JP Yukata Custom ทักษะการอ่าน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
15 37297 ธัญชนก พวงทอง สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
16 37298 นพภัสสร เกษรโอสถ คำคม งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
17 37299 นันทวรรณ สุวรรณคช ฟุตบอล(รับเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเท่านั้น) เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
18 37300 นันทิพร อำไพจิตร เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
19 37301 นิรชา เจริญ การอ่านทำนองเสนาะ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
20 37302 พัชรินทร์ ภะมะรินทร์ ธรรมศึกษา การขาย ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
21 37303 ภครัช โสวาปี เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
22 37304 ภรภัทร สงวนวัฒนา วงโยธวาทิต ดนตรีสากล1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
23 37305 ภัทรนันท์ กลึงกลม ท่องอาขยานทำนองเสนาะเพื่อการเเข่งขัน ทักษะการอ่าน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
24 37306 ภัทรวดี วัฒนพันธุ์ เครื่องสายไทย งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
25 37307 ภัสนันท์ เจริญสุข การอ่านทำนองเสนาะ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
26 37308 เมษา แสงไพโรจน์ เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
27 37309 ลภัสภาส์ มานะกุล สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
28 37310 วรินดา พลีรักษ์ Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
29 37311 วรินรำไพ ถาวรกัลปชัย เจอนั่นเจอนี่ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
30 37312 วโรชา ดนตรีไทย กลองไทย วรรณกรรมเยาวชน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
31 37313 วลิษา จิตตคาม บาสเกตบอล คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
32 37314 วารีลักษณ์ โพธิ์พฤกษ์ เปิดประตูสู่นิพพาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
33 37315 ศุฐิชา เตชะวโรธรรม JP Yukata Custom คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
34 37316 สิริมา ขันธรักษา ท่องอาขยานทำนองเสนาะเพื่อการเเข่งขัน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
35 37317 สุนิษา มติยาภักดิ์ รอบรู้ รอบโลก ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
36 37318 สุพิชชา เชื้อนุ่น คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
37 37319 เสาวภาคย์ หงษ์ทองคำ ตะกร้อ วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
38 37320 อชิลดา เดชสนธิ เจอนั่นเจอนี่ งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
39 37321 อารยา เทพเสาร์ สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน วรรณกรรมเยาวชน ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
40 37322 อารียา ศรีวัชรพงศ์ การอ่านทำนองเสนาะ วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................