..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36743 กมลลักษณ์ ฤทธิ์มี English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
2 36744 กวินทรา เริงสังข์ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
3 36745 กัญญาณัฐ จอมพงษ์ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
4 36746 เขมมิกา นิวงษา English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
5 36747 จันทร์เพ็ญ พาลีพจน์ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
6 36748 จิณัฐตา ยาบุษดี English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
7 36749 จิดาภา สินย่าง English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
8 36750 ชญานิน มีสมดี English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
9 36751 ชญานิศ เดชพัฒนะกิจ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
10 36752 ชนาภา หรั่งเพชร์ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
11 36753 ชานิดา แก้วโพธ์กาง English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
12 36754 ณัฐญาณันท์ กุมุท English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
13 36755 ณัฐณิชา นามบุญลา English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
14 36756 ทิชา คงธารา English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
15 36757 ธนภรณ์ เปี่ยมจาด English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
16 36758 ธัญจิรา พุ่มโพธิ์แพน English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
17 36759 ปุญญิศา ไตรทศพร English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
18 36760 ปุณณานันท์ เหลืองสุวิมล English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
19 36761 ปุณณิชา ศิริยศ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
20 36762 พรีมโรส เยี่ยงยงค์ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
21 36763 พิมนิสา ฉิมสุวรรณ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
22 36764 ภชสร นายี่ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
23 36765 รัตน์รัตน์ สิงห์โต English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
24 36766 ลักษิกา ขันธมะ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
25 36767 ลัลณ์ลลิน เดชดวง English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
26 36768 วนัชพร โขพิมพ์ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
27 36769 วรรณภร อามาตมนตรี English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
28 36770 วรัชยา เขี้ยวแก้ว English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
29 36771 วิรัลยุพา พินัยเสนาะ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
30 36772 สุชญา การีกลิ่น English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................