..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 3
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36773 กนกพร วิจิตรจรัลรุ่ง English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
2 36774 กัลยกร นาควะรี English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
3 36775 ขวัญพิชชา จันท์กะพ้อ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
4 36776 จิราภัทร์ เจริญศักดิ์วิริยะ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
5 36777 จิราวรรณ โกรดประโคน English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
6 36778 ณัฐณิชา เกิดปทุม English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
7 36779 ณัฐธิตา ชูตระกูล English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
8 36780 ณัฐวลัย บุญประกอบ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
9 36781 ทักษพร โชติเสรีวิทย์ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
10 36782 ไทรปักษี แสนยาเจริญกุล English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
11 36783 ธริญธร คงสมบุตร English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
12 36784 ปภาวรินทร์ นิลแก้ว English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
13 36785 ปรายฉัตร ฉิมพาลี English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
14 36786 ปารมิตา ธาระพุทธ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
15 36787 ปุณยนุช อ่อนละมูล English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
16 36788 พลอยนภัส บัณฑิตยารักษ์ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
17 36789 พิชญาภา ลิ้มสมวงศ์ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
18 36790 พิมพ์ณดา โพธิ์ศรี English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
19 36791 พิมพ์มาดา นาคก้อน English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
20 36792 เพ็ญณพัชร์ คล้ายนัครัญ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
21 36793 มณินทร ไปล่โสภณ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
22 36794 รินรดา โลหะสุวรรณ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
23 36795 วศินี สง่า English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
24 36796 ศุภิสรา ศิริสานต์ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
25 36797 สลิลลา หมุดเพ็ชร์ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
26 36798 สิรินทรา แก้วจินดา English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
27 36799 สุประวีฌ์ เทศนวน English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
28 36800 สุวีร์กาญจณ์ โถแก้วเขียว English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
29 36801 อนุดา เรืองจินดา English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
30 36802 อิทธญา อารีวงษ์ English Club M.1 (EP) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................