..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 4
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36803 กณกกุล นาคแกมทอง เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ไม่มี   
2 36804 กรกฎ ประสงค์ตระกูล พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ไม่มี ไม่มี   
3 36805 กวินธิดา กรรณาริก เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา ไม่มี ไม่มี   
4 36806 กัญฐมา ศรีเงิน พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ไม่มี ไม่มี   
5 36807 กานต์พิชชา สิทธาภา พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ไม่มี ไม่มี   
6 36808 จีระนันท์ โพธิดะนุช ท่องอาขยานทำนองเสนาะเพื่อการเเข่งขัน ไม่มี ไม่มี   
7 36809 ชญานิน ช่างสุวรรณ์ พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ไม่มี ไม่มี   
8 36810 ชญาภา ใจมั่น พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ไม่มี ไม่มี   
9 36811 ชนนิภา วงศ์เกษม การอ่านทำนองเสนาะ ไม่มี ไม่มี   
10 36812 ชัชชญา กฤตย์ธำรงกุล พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ไม่มี ไม่มี   
11 36813 ชุติกาญจน์ จันทร์อ่วม เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ไม่มี   
12 36814 ณมน มะกระทัศ พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ไม่มี ไม่มี   
13 36815 ณัชชวนันท์ สมบัติพัน พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ไม่มี ไม่มี   
14 36816 ณัฐฐา พาลีบัตร พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ไม่มี ไม่มี   
15 36817 ธัญญรัตน์ หามะลิ พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ไม่มี ไม่มี   
16 36818 ธัญลักษณ์ จิตรระเบียบ พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ไม่มี ไม่มี   
17 36819 นพกาญจน์ รักเรือง พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ไม่มี ไม่มี   
18 36820 นภสร ประยูร เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ไม่มี   
19 36821 นันทนัท แจ่มดี พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ไม่มี ไม่มี   
20 36822 นุชนพิน เจริญผล วอลเลย์บอล ไม่มี ไม่มี   
21 36823 บุญญาพร เสนาพร พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ไม่มี ไม่มี   
22 36824 ปุญญิศา ผ่องโต Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มี ไม่มี   
23 36825 ปุณณดา แย้มเกษร เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ไม่มี   
24 36826 ปุณรดา มีเอี่ยม เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ไม่มี   
25 36827 พิชฌญพลอย แก้วกระจ่าง นาฏศิลป์ไทย ไม่มี ไม่มี   
26 36828 พิมพ์ชนก พวงภู่ห้อย การอ่านทำนองเสนาะ ไม่มี ไม่มี   
27 36829 ภัคจิรา สุรินทร์ เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ไม่มี   
28 36830 ภูรินท์ หิรัญญานนท์ พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ไม่มี ไม่มี   
29 36831 มณีกานต์ ภาณุพันธ์เมธี เปิดประตูสู่นิพพาน ไม่มี ไม่มี   
30 36832 มุทิตา โรจนบุรานนท์ เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ไม่มี   
31 36833 ยลดา อุทยานิน พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ไม่มี ไม่มี   
32 36834 ยิ่งลักษณ์ แจ่มแสน พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ไม่มี ไม่มี   
33 36835 รินท์นิตา กลั่นใสสุข การอ่านทำนองเสนาะ ไม่มี ไม่มี   
34 36836 ศุภชญา กุลชาติชัย การอ่านทำนองเสนาะ ไม่มี ไม่มี   
35 36837 สหชนาพัชร แสนคำงาม การอ่านทำนองเสนาะ ไม่มี ไม่มี   
36 36838 สิริ พรรณทวี เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ไม่มี   
37 36839 สุพิชญา นคะจัด GSP สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ ไม่มี ไม่มี   
38 36840 อธิติยา พานมะลิ พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 ไม่มี ไม่มี   
39 36841 อนัณปภา แก้วกฤษดา เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ไม่มี   
40 36842 อัมรินทร์ เสมพันธุ์ เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................