..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 5
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36843 กันติชา กิจนิยม คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
2 36844 ขวัญชนก ทับทิมทอง คำคม ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
3 36845 เขมจิรา สมพงษ์ Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
4 36846 จิรภิญญา บุญยฤทธิ์ เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
5 36847 ญากฤช ชื่นนิยม คีตะมวยไทย ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
6 36848 ญาดาวดี จันทร์มาลา หมอภาษา ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
7 36849 ฐานิดา ภูบุญสองสวัสดิ์ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
8 36850 ฐิตาภา บัดแก้ว คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
9 36851 ณภัชชา เพิ่มผล คีตะมวยไทย ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
10 36852 ณัฐชนากานต์ จันเที่ยง คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
11 36853 ณัฐธนิสชา อัศวลักษณ์ Science movies ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
12 36854 ณิศชาภัค อ่อมแก้ว สร้างสรรค์งานศิลป์ ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
13 36855 ทิพยาภรณ์ บุญศรี คีตะมวยไทย ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
14 36856 แทนฤทัย สีกานิล กลองไทย ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
15 36857 ธนัญญา ภาคสุข กลองไทย ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
16 36858 ธัญญาภัทร สำราญถิ่น เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
17 36859 นภัสนันท์ ตรีบุตรา เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
18 36860 น้ำมนต์ จิตรนิจ ปี่พาทย์ไทย ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
19 36861 เนรัญชลา การสมศักดิ์ เปิดประตูสู่นิพพาน ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
20 36862 บราลี สินธุอนุกูล comic การ์ตูนเรื่องสั้น ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
21 36863 บัณฑิตา ทองเชื้อ การอ่านทำนองเสนาะ ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
22 36864 ปณาลี สาลี คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ ไม่มี ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
23 36865 ปัณรส สัญโญชน์วิทย์ คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
24 36866 ปิยกร สกุลรัตน์ คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
25 36867 ปุณณดา คงสมถวิล คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ ไม่มี ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
26 36868 เปมิกา วัชรพงศ์ไพศาล พุทธรรมนำชีวิต ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
27 36869 พัชรจิราภา สอนมัง นิทานคุณธรรม ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
28 36870 พิช์ชากรณ์ คู่บุญประเสริฐ บาสเกตบอล ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
29 36871 พิชญาพร เกิดมั่งมี เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
30 36872 พิชยารัชต์ ชะเอม GSP สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
31 36873 พีชญา ประทุมมินทร์ วงโยธวาทิต ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
32 36874 เมทิกา สุทธิลักษณ์ นาฏศิลป์ไทย ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
33 36875 รุ้ง จียะพันธ์ รอบรู้ รอบโลก ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
34 36876 วรรณวริน จันทะเลิศ คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
35 36877 วิมพ์วิภา จันทะเลิศ คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
36 36878 ศรัณย์รัชต์ วิวัฒนาวิไล Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
37 36879 ศศิพิมพ์ วัชรพนาพงศ์ วงโยธวาทิต ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
38 36880 สิริกร เอ็กเชือก คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
39 36881 สุธาสินี คำมี วงโยธวาทิต ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
40 36882 สุภัทรา มากสินธุ์ บาสเกตบอล ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................