..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 6
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36883 กนกขวัญ ด้วงละไม้ GSP สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
2 36884 กรณิศ ไหมทอง บาสเกตบอล ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
3 36885 กรรณิกา มั่นเก็ดวิท แกะสลัก จัดดอกไม้ เเละจัดผ้า ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
4 36886 กัญญาณัฐ วอนอก สร้างสรรค์งานศิลป์ ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
5 36887 กานต์ธีรา ศรีทอง เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
6 36888 ชฎาพร จูพิทักษ์ เครื่องสายไทย ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
7 36889 ชุติมันต์ จันทรัตน์ Crossword ม.ต้น ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
8 36890 ณพิชญา สนสูงเนิน เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
9 36891 ณัฐชาดา ศรีวงค์วรรณ์ Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
10 36892 ณัฐชาอร วรรณอุ่น ชุมนุมพยาบาล ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
11 36893 ณัฐพัชร์ พารอด Enjoy Japan ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
12 36894 ทัตพิชา เลขะพันธุ์ เจอนั่นเจอนี่ ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
13 36895 ธัญชนก จันทร์อ่อน คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
14 36896 ธัญวรัตน์ พ่วงจีน Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
15 36897 ธัญวรัตม์ จรเสถียร เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
16 36898 นวินดา ปิ่นแก้ว เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
17 36899 น้ำหนึ่ง ภาคอินทรีย์ เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
18 36900 นิชานันท์ อันธพันธ์ ชุมนุมพยาบาล ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
19 36901 ปณิตา พรมศรี ร้องเพลงไทยและสากล ไม่มี ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
20 36902 ปทิตตา พรรณสกุล Enjoy Japan ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
21 36903 ปรียาดา อารีรักษ์ ชุมนุมพยาบาล ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
22 36904 ปสุตา พุทธานุ เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
23 36905 ปัญฐิญา กองกุล คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
24 36906 ปารมี ศรศิลป์ บาสเกตบอล ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
25 36907 พัชญ์ทิตา ชัยฤทธิ์ บาสเกตบอล ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
26 36908 พัทธนันท์ นพวรรณ์ ชุมนุมพยาบาล ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
27 36909 พุทธรักษา ชาวเวียง JP Yukata Custom ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
28 36910 ภคพร หารัตนี ชุมนุมพยาบาล ไม่มี ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
29 36911 มนัสวี มาลัยทอง เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
30 36912 วนัสนันท์ ฤทธิ์ทอง เจอนั่นเจอนี่ ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
31 36913 วรรณรดา สังขโสภณ สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
32 36914 วรัญชลี เพียอำมาตย์ บรรณารักษ์น้อย ไม่มี ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
33 36915 ศศิพิมล เอนกศรี English พาเพลิน ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
34 36916 สุภัสสร ศรีสงคราม บาสเกตบอล ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
35 36917 อภิชญา นิกรวัฒน์ กลองไทย ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
36 36918 อรสินี ตรีชัย รอบรู้เรื่องจีน ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
37 36919 ออมบุญ ปัญญาไข เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ไม่มี ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
38 36920 อาคีรา ศรีธวัช ณ อยุธยา คำคม ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
39 36921 อาจรีย์ บุญโสม บาสเกตบอล ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
40 36922 ไอยวริญ พิสิทธรัชต์ สนุกกับSTEM ไม่มี ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................