..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 7
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36923 กมลชนก พูลสวัสดิ์ เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
2 36924 กฤษยา แก่นสี สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
3 36925 กัญญาภัค เต็มดี แกะสลัก จัดดอกไม้ เเละจัดผ้า วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
4 36926 กันยาวีร์ แก้วกลม Crossword ม.ต้น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
5 36927 เกวลิน แซ่โค้ว เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
6 36928 ชนัญธิดา นิกรวัฒน์ ดูหนัง งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
7 36929 ชนิดาภา นาคแก้ว แกะสลัก จัดดอกไม้ เเละจัดผ้า ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
8 36930 ชัชญานิช รอดย้อย แกะสลัก จัดดอกไม้ เเละจัดผ้า ทักษะการอ่าน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
9 36931 ญานิกา หงษ์ชัย ธรรมศึกษา วรรณกรรมเยาวชน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
10 36932 ณัชชา เทียมฉิม ห้องสมุด ทักษะการอ่าน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
11 36933 ณัชชา คุณประเสริฐ คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
12 36934 ณัฎฐ์ชยา สีสวาด คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
13 36935 ณัฏฐณิชา ชูชื่น กลองไทย เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
14 36936 ณัฐณพัชร์ สุภาผล คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
15 36937 ณิชาภัทร รังษิโย สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
16 36938 ธณาลี พงษ์พันธ์ เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
17 36939 ธรรมสรณ์ วัฒนศิลธรรม Crossword ม.ต้น วรรณกรรมเยาวชน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
18 36940 ธวัลรัตน์ เรื่อนแพ เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
19 36941 ธัธชา หลาวเพ็ชร แกะสลัก จัดดอกไม้ เเละจัดผ้า ดนตรีสากล1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
20 36942 ธันย์ชนก แบบอย่าง คีตะมวยไทย เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
21 36943 นภิสา พรหมสุคนธ์ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ดนตรีสากล1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
22 36944 ผลิดา ภักดีโต เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
23 36945 พิชญ์ชิชา เปรมวิทยพัชร์ คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
24 36946 พิชญาภา ป้อมลอย บาสเกตบอล ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
25 36947 พิมพ์ลภัส ใบไกร เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
26 36948 พิมพลอย ประดับทอง comic การ์ตูนเรื่องสั้น นาฏศิลป์1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
27 36949 ภรณ์พัชชา สมร ดูหนัง เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
28 36950 ภัคจิรา คงห้วยรอบ บาสเกตบอล คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
29 36951 ภัทรติกานต์ นาคจังหวัด ธรรมศึกษา งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
30 36952 มนัสนันท์ บุญธรรม วงโยธวาทิต ดนตรีสากล1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
31 36953 เมธาพร พรมรักษ์ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
32 36954 เมธาวี ศรีเจริญ A- maths ม.ต้น คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
33 36955 ลภัสกร คุ้มปากพิง ธรรมศึกษา คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
34 36956 วนัสญา สุดตาลัย A- maths ม.ต้น คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
35 36957 วิลาสินี ผดุงพัฒน์ รอบรู้เรื่องจีน งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
36 36958 วีนัตตา วงษ์พรหม วงโยธวาทิต ดนตรีสากล1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
37 36959 ศยามล บุญยวง พุทธรรมนำชีวิต ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
38 36960 ศศิกร ศิลาอ่อน คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
39 36961 สุจิตรา ผุดผ่อง เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
40 36962 อาเครญา ยาพระจันทร์ Crossword ม.ต้น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................