..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 8
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36963 กัญจนพร ทุ่งหลวง วอลเลย์บอล นาฏศิลป์1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
2 36964 กัลญา ตาหมื่น คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
3 36965 กุลสตรี ศรีสมบัติ คำคม วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
4 36966 ขนิษฐา เกิดสุข ห้องสมุด งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
5 36967 ขวัญจิรา คุ้มเถื่อน คิดคณิตศาสตร์เป็นศิลปะ เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
6 36968 ขวัญพิชชา ศรีละคร เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
7 36969 จิรภัทร อร่ามศรี รอบรู้ รอบโลก งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
8 36970 จิรวรรณ เภสัชเจริญ กรีฑา งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
9 36971 จุฑามาศ อุเบกขานนท์ เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ วรรณกรรมเยาวชน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
10 36972 ณพิชญา พัชรเกียรติ Crossword ม.ต้น ทักษะการอ่าน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
11 36973 ณัฏฐนิช ศิริวรรณ Vlogger ภูมิปัญญาท้องถิ่น วรรณกรรมเยาวชน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
12 36974 ณัฏฐากร พุ่มกล่อม บาสเกตบอล คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
13 36975 ณัฏฐาจิรากาญจน์ นายนนท์ ห้องสมุด วรรณกรรมเยาวชน ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
14 36976 ดากานดา เธียรประยูร บาสเกตบอล ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
15 36977 นภัธศรา แสงมะหะหมัด ห้องสมุด วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
16 36978 นันท์นภัส อินทรสำอางค์ ห้องสมุด ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
17 36979 บุญญาพร บุญเนตร ห้องสมุด งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
18 36980 เบญญาภา คงชนะ สร้างสรรค์งานศิลป์ งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
19 36981 ปภาวดี มีศิริ เจอนั่นเจอนี่ วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
20 36982 ปรกฉัตร โพธิ์จันทร์ แกะสลัก จัดดอกไม้ เเละจัดผ้า วรรณกรรมเยาวชน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
21 36983 ปวีณ์ธิดา แสงสว่าง ผู้ตัดสินกรีฑา เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
22 36984 ปารณีย์ มะกล่ำเเดง ธรรมศึกษา งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
23 36985 ปิยะดา เทียนสันเทียะ บาสเกตบอล ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
24 36986 ปุญญาพร ทองบู่ บาสเกตบอล เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
25 36987 ปุณยาพร แซ่ตั้ง ห้องสมุด การขาย ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
26 36988 เปรมกมล อรรถลาภี ห้องสมุด เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
27 36989 พรลภัส พันธุ English พาเพลิน ทักษะการอ่าน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
28 36990 พลอยรุ้ง พรหมชัย รอบรู้เรื่องจีน คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
29 36991 พศิกา สมร ห้องสมุด ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
30 36992 พิชชานันท์ บัวประดิษฐ์ วอลเลย์บอล เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
31 36993 พิมพ์นารา ศรีประทีป ห้องสมุด วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
32 36994 พิมพ์สุภัค สมโสภาพ ห้องสมุด นาฏศิลป์1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
33 36995 มนิศรา แก้วมะณี ห้องสมุด งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
34 36996 มุฑิตา กลิ่นเทียน ห้องสมุด งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
35 36997 ยิ่งรัก ฉิมพลี เปิดประตูสู่นิพพาน งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
36 36998 สุวารี แจ่มแจ้ง English พาเพลิน นาฏศิลป์1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
37 36999 อนาวิลา ไวยลาพี ห้องสมุด งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
38 37000 อนิญชนา ศักดี ห้องสมุด งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
39 37001 อภิชญา สุขรื่น ห้องสมุด วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
40 37002 อรณิชญา นิลกล่ำ ห้องสมุด เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................