..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 9
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 37003 กัญญาณัฐ พรมชาติ comic การ์ตูนเรื่องสั้น ดนตรีสากล1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
2 37004 กาญน์เกล้า รารามนัส เขียนให้จึ้ง เล่าให้ถึงใจ การขาย ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
3 37005 ไคริกา วรรณคำ กรีฑา การขาย ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
4 37006 จันทมณี ฮ้อกาญจนวงศ์ ชุมนุมพยาบาล วรรณกรรมเยาวชน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
5 37007 จิรภิญญา จาระ ชุมนุมพยาบาล เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
6 37008 ชุติกาญจน์ ฉลาดทำ สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
7 37009 ชุติกาญจน์ สายสำเภา รอบรู้ รอบโลก คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
8 37010 ญานิศา ทองปิ่น เจอนั่นเจอนี่ วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพ1 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
9 37011 ณฐยา โกมลปาณิก ร้องเพลงไทยและสากล การขาย ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
10 37012 ณัฏฐณิชา วิจิตรโสภา รอบรู้ รอบโลก ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
11 37013 ณัฐณิชา พยุงแก้ว บาสเกตบอล งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
12 37014 ณัฐทพร ไวยไมตรี นิทานคุณธรรม วรรณกรรมเยาวชน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
13 37015 ณิชาภัทร พันธ์ยาง คำคม การขาย ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
14 37016 ดวงทอง ทองขาว การอ่านทำนองเสนาะ คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
15 37017 ทิพปภา พรมมิตธิกุล เจอนั่นเจอนี่ การขาย ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
16 37018 นฤมล ฉอ้อนโฉม ดูหนัง คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
17 37019 นัชชา ขันธลักษณ์ มุสลิมสัมพันธ์ งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
18 37020 เบญจวรรณ เพ็งบุญทัต คีตะมวยไทย การขาย ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
19 37021 ปุณฑริสา หนูสุวรรณ เจอนั่นเจอนี่ การขาย ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
20 37022 พณณกร สุนทรากุลรักษา บรรณารักษ์น้อย การขาย ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
21 37023 พรไพริน เกตุน้ำเที่ยง เสริมทักษะคณิต คิดแก้ปัญหา งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
22 37024 พรภัทรกุล ชัยงาม รอบรู้ รอบโลก นาฏศิลป์1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
23 37025 พิชามญขุ์ วงศ์สุขชัยกิจ นาฏศิลป์ไทย เกษตรทฤษฎีใหม่ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
24 37026 พิชามญชุ์ พูลเพิ่ม คำคม ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
25 37027 พิมพ์ลภัส จันธสโร เปิดประตูสู่นิพพาน คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
26 37028 เพชรชรา คงสมใจ เจอนั่นเจอนี่ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
27 37029 เพชรพลอยรัมภา เพิ่มพลัง ปี่พาทย์ไทย งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
28 37030 แพรววนิด แสนหว่าง comic การ์ตูนเรื่องสั้น งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
29 37031 ภูริชญา จินดาโชติไพศาล คำคม นาฏศิลป์1 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
30 37032 วรรณา ไทยเจริญ นิทานคุณธรรม ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
31 37033 วริศรา นาคชุ่ม ชุมนุมพยาบาล การขาย ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
32 37034 วิภาดา พรรณสังข์ เจอนั่นเจอนี่ งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
33 37035 ศศิกาญจน์ นุสติ English พาเพลิน นาฏศิลป์1 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
34 37036 ศิรินทิพย์ แก้วสีดำ นิทานคุณธรรม ทักษะการอ่าน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
35 37037 สุนิษา สุขสมสินธ์ ตะกร้อ งานประดิษฐ์เศษวัสดุ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
36 37038 สุนิสา รักงาม เจอนั่นเจอนี่ วรรณกรรมเยาวชน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน   
37 37039 อชิรญาณ์ คำหวาน บาสเกตบอล การขาย ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
38 37040 อริสรา โห้สมบูรณ์ ห้องสมุด คณิตศาสตร์เสริม1 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   
39 37041 อุรัสยา มะณีขาม คณิตศาสตร์เชาว์ปัญญา งานประดิษฐ์เครื่องประดับ ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน   
40 37042 ไอลดา ขันธครุธ มุสลิมสัมพันธ์ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................