..::ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน::..
 
รายละเอียดการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1
 
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล รายวิชาชุมนุม รายวิชาเพิ่มเติม1 รายวิชาเพิ่มเติม2 ลงชื่อนักเรียน
1 36073 กชมน อรรคบุตร กลองไทย ไม่มี ไม่มี   
2 36074 กวิสรา เจิมจำรูญ Science movies ไม่มี ไม่มี   
3 36075 กัญญ์ณัชชา รักษาศักดิ์ ปี่พาทย์ไทย ไม่มี ไม่มี   
4 36076 กัญญารัตน์ บุญเชิด Science movies ไม่มี ไม่มี   
5 36077 กันต์ฤทัย ไกรแย้ม ท่องอาขยานทำนองเสนาะเพื่อการเเข่งขัน ไม่มี ไม่มี   
6 36078 กาญจณา อุดมโชควรกุล Science movies ไม่มี ไม่มี   
7 36079 กานต์พิชชา นามวงษา บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
8 36080 จันทมณี กลัยบุตร เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) ไม่มี ไม่มี   
9 36081 จีรธียา แก้วรักษา เครื่องสายไทย ไม่มี ไม่มี   
10 36082 ชณัสฌา พิมุ เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) ไม่มี ไม่มี   
11 36083 ชมพูนุช ภาคทรัพย์ศรี Science movies ไม่มี ไม่มี   
12 36084 ชาดีณี ใยรัมย์ บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
13 36085 ณัฐชยา มณีคุ้ม บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
14 36086 ณัฐปภัสร์ พาฬิโพธิ์ ผู้ตัดสินกรีฑา ไม่มี ไม่มี   
15 36087 ณัฐภรณ์ วรรณทอง Science movies ไม่มี ไม่มี   
16 36088 ณิชกมล จันทมงคลเลิศ Science movies ไม่มี ไม่มี   
17 36089 ธนัชญา มุขศรี บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
18 36090 ธัญกร พันธุมจินดา ผู้ตัดสินกรีฑา ไม่มี ไม่มี   
19 36091 ธันฤดี เมฆแสน ท่องอาขยานทำนองเสนาะเพื่อการเเข่งขัน ไม่มี ไม่มี   
20 36092 นปภา เศรษฐบดี จอมสุรางค์คอรัส ไม่มี ไม่มี   
21 36093 นลพรรณ ลูกคำ ผู้ตัดสินกรีฑา ไม่มี ไม่มี   
22 36094 เนติยา วชิระอัศกร จอมสุรางค์คอรัส ไม่มี ไม่มี   
23 36095 ปริยากิติ์ ไทรสาขา Science movies ไม่มี ไม่มี   
24 36096 ปวริศา เครือแก้ว เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) ไม่มี ไม่มี   
25 36097 พรลภัส ปานบุญ ผู้ตัดสินกรีฑา ไม่มี ไม่มี   
26 36098 พริบดาว ปฐมธรรมการ JP Yukata Custom ไม่มี ไม่มี   
27 36099 พีรญา สำลี เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) ไม่มี ไม่มี   
28 36100 เพ็ญพิมล ครุฑใจกล้า Science movies ไม่มี ไม่มี   
29 36101 ภฤศญา ดำเนินโฉม เวทคณิต คิดเลขเร็ว (Vedic Mathematics) ไม่มี ไม่มี   
30 36102 ภันทิลา นาวัน Science movies ไม่มี ไม่มี   
31 36103 ภาพิมล วิบูลย์ชาติ กลองไทย ไม่มี ไม่มี   
32 36104 โยษิตา หงษ์เงิน จิตวิทยารุ่นเยาว์ ไม่มี ไม่มี   
33 36105 ลลิดา จำนงค์ฤทธิ์ Science movies ไม่มี ไม่มี   
34 36106 วรางค์ศิริ เจริญวนิชชากร Science movies ไม่มี ไม่มี   
35 36107 วรินรำไพ ศรีแก้ว Science movies ไม่มี ไม่มี   
36 36108 สุพิชฌา ก่อเกิด บาสเกตบอล ไม่มี ไม่มี   
 
 
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
 
 
 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนลงชื่อทุกคนเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองข้อมูลด้านล่าง
รายการแก้ไข (ตัวอย่าง)
 
1. รหัสนักเรียน 99999 ชื่อ หนูจอม ใจดี สิ่งที่ต้องการแก้ไข............
2 ............................................................................................